Τελευταία νέα

Στόχος ΜΚΕ Ιονίου Πανεπιστήμιου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007 – 2013) – «Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η ανάπτυξη ενός συνόλου εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δράσεων για την προώθηση και καλλιέργεια της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τους φοιτητές:

  1. Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού εξειδικευμένου στις ανάγκες και απαιτήσεις των πτυχιούχων κάθε Τμήματος χωριστά.
  2. Υλοποίηση μαθημάτων Επιχειρηματικότητας εστιάζοντας σε βασικά ζητήματα της καινοτομίας.
  3. Σεμινάρια και Ομιλίες από εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και οργανισμών ή/και επιστήμονες και ερευνητές σε γενικά ή εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
  4. Διενέργεια επισκέψεων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε παραγωγικούς φορείς και οργανισμούς για ομάδες ειδικοτήτων.
  5. Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για την αξιοποίηση έργων καινοτομίας, την οικονομική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας και την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.