Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance education) περιγράφει τη δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιδιώκει παροχή εκπαίδευσης με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου (για τον ορισμό βλ. ERIC Thesaurus, UNESCO Thesaurus 2007), συνδυάζοντας τεχνικές αυτομελέτης και διδασκαλίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας όπως: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονική αλληλογραφία, ημερολόγια διαδικτύου –blogs-, συστήματα τηλεδιάσκεψης, συστήματα πολυμεσικών εφαρμογών, συστήματα διαχείρισης μάθησης –LCMS- εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης –VLE-, συστήματα εξομοίωσης και σύγχρονης συνεργασίας, κ.ά.

Εξαιτίας του πλήθους των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται και της εξέλιξης της χρήσης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και, κυρίως, του διαδικτύου (Web 2.0) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τείνει να ταυτίζεται με έννοιες όπως ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), μάθηση μέσω διαδικτύου (online learning), διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (computer assisted learning), εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (web-based education), κ.ά. Ό,ποια από τις παραπάνω έννοιες και αν χρησιμοποιηθεί αρκεί για να περιγράψει την εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία χωρίς την ύπαρξη τυπικά οργανωμένου μαθήματος και την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις ενός πανεπιστημίου διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο αμφίδρομης ή όχι επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου για την ολοκλήρωση ενός κύκλου ανώτερων σπουδών, την απόκτηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, την εκμάθηση ξένης γλώσσας, ή την προετοιμασία για τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό κ.λπ.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συναντά σήμερα ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές στην παγκόσμια αγορά της σύγχρονης εκπαίδευσης. Υποψήφιοι σπουδαστές, κάθε επιπέδου και ηλικίας, αναζητούν προγράμματα σπουδών από απόσταση προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους (βασικό επίπεδο σπουδών, μεταπτυχιακό, συνεκτίμηση) ή και στους περιορισμούς τους (οικονομικούς, οικογενειακούς, εργασιακούς και άλλους περιορισμούς). Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ερευνούν, αναπτύσσουν και εξοπλίζονται με συστήματα διαχείρισης μάθησης, πλατφόρμες διαδικτυακής συνεργασίας, ενώ διαμορφώνουν προγράμματα σπουδών από απόσταση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του υποψήφιου εκπαιδευόμενου πληθυσμού. Ταυτόχρονα, δυναμικές εταιρείες και επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακόμα και με την ίδρυση ή ένταξης τους σε προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση ή απορρόφηση του προσωπικού τους. Αντίστοιχα, υπάλληλοι κάθε βαθμίδας και ειδικότητας επιζητούν την δια βίου εκπαίδευση για την επικαιροποίηση των προσόντων τους και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους εντός του οργανισμού ή της εταιρείας στην οποία απασχολούνται.

Το Γραφείο Διασύνδεσης αναζητά, ευρετηριάζει και δημοσιεύει χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσμους για την δομή, τα ιδρύματα και την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι παρακάτω κατάλογοι συνδέσμων δεν είναι εξαντλητικοί.

Προορισμοί