Υποτροφίες - Κληροδοτήματα

Το Γραφείο Διασύνδεσης αναζητά, ευρετηριάζει και δημοσιεύει προκηρύξεις υποτροφιών σύμφωνα με τα άμεσα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του. Παρακάτω εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες προκηρύξεις. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις υποτροφιών.

[Δεν υπάρχουν πληροφορίες]
Πληροφορίες

Εάν προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εάν απόφοιτος ή ερευνητής ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία απονομής Υποτροφίας η Κληροδοτήματος. Υποτροφίες δίνουν φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου όπως: υπουργεία, πανεπιστήµια, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, κληροδοτήµατα, ιδρύµατα, κυβερνήσεις άλλων χωρών κλπ.

Παρακάτω παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για την έννοια της υποτροφίας, τα κριτήρια απονομής, την διαδικασία αλλά και τον τρόπο αναζήτησης μιας υποτροφίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για την διερεύνηση θεμάτων αναζήτησης, απονομής και λήψης υποτροφίας, διαδικασίας αίτησης, προετοιμασίας φακέλου υποψηφιότητας.

Τι είναι Υποτροφία – Κληροδότημα

Με τις λέξεις Υποτροφία (Scholarship) και Κληροδότημα (Legacy) έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζουμε έναν τύπο οικονομικής ενίσχυσης με την μορφή βραβείου αριστείας ή επιχορήγησης μέρους ή του συνόλου των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών ενός φοιτητή, όταν ο τελευταίος έχει αναδειχθεί για κάποιο επίτευγμα σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς τομείς ή έχει αποδείξει αυξημένη οικονομική ανάγκη για την περαιτέρω εξέλιξή του στην εκπαίδευση ή στην έρευνα.

Η οικονομική, αυτή, ενίσχυση δεν έχει την μορφή δανείου, δεν πρέπει δηλαδή να επιστραφεί, αλλά πρόκειται για απονομή με διάφορα κριτήρια που αντικατοπτρίζουν κάθε φορά τις αξίες και τους σκοπούς του δότη ή ιδρυτή της απονομής.

Δότης ή ιδρυτής της απονομής υποτροφίας καλείται ο φορέας, οργανισμός ή ίδρυμα, δημοσίου δικαίου, που απονέμει είδος επιχορήγησης ή, στην περίπτωση κληροδοτήματος αντίστοιχα, ίδρυμα ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κληροδοτεί εκούσια μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στον υπότροφο.

Ο Δότης Υποτροφίας μπορεί να ανήκει σε φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και, στην τελευταία περίπτωση, οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν να γίνουν δεκτοί, εφόσον το αντικείμενο σπουδών που έχουν επιλέξει διδάσκεται σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της συγκεκριμένης χώρας και εφόσον το αντικείμενο αυτό διδάσκεται στη γλώσσα την οποία γνωρίζουν. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, σχετικά με τους κλάδους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια των ξένων χωρών, από τις Πρεσβείες των οικείων χωρών στην Ελλάδα ή από το διαδίκτυο.

Κριτήρια Απονομής Υποτροφίας - Κληροδοτήματος

Τα κριτήρια απονομής Υποτροφίας – Κληροδοτήματος και η ακριβής ημερομηνία έναρξης καθορίζονται κάθε φορά από τον Δότη και γνωστοποιούνται μέσω της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απονομή Υποτροφίας, η οποία δημοσιεύεται σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Σε γενικές γραμμές τα κριτήρια καταλληλότητας, ώστε να επιλεγεί κάποιος υποψήφιος για την λήψη υποτροφίας, έχουν σχέση με τα εξής παρακάτω:

  • Υπηκοότητα
  • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος
  • Τμήμα/ Σχολή αποφοίτησης
  • Ληφθείσα εξειδίκευση από το Τμήμα/ Σχολή αποφοίτης
  • Επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης
  • Καλή γνώση της ξένης γλώσσας του κράτους σπουδών
  • Καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
  • Οικονομική Κατάσταση
  • Ηλικία

Περισσότερες πληροφορίες

Προορισμοί