Προσοντολόγιο
«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο […] τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για τους οποίους όμως διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού […] τα προσόντα πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) […] Στο «Προσοντολόγιο» γίνεται αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων διορισμού για ορισμένους, βασικούς για την λειτουργία του Δημοσίου, κλάδους, όπως π.χ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού κ.τ.λ. Η παράθεση στο Προσοντολόγιο αυτών των κλάδων, όπως και άλλων, καθώς και των απαιτούμενων προσόντων διορισμού σ΄ αυτούς είναι ενδεικτική, αφού οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου μπορούν να προβλέπουν με τους οργανισμούς ή κανονισμούς τους και άλλους κλάδους για την κάλυψη των ειδικότερων υπηρεσιακών αναγκών τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κριτήριο για τον προσδιορισμό των προσόντων διορισμού αποτελεί η βασική αρχή που διέπει το «Προσοντολόγιο», σύμφωνα με την οποία τα κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας απαιτούμενα προσόντα διορισμού συνδέονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου επιλέγει και σας παρουσιάζει τις βασικότερες αρχές και διατάξεις που διέπουν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού στο Δημόσιο. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω αντλούνται από το Αρχείο των Υπηρεσιακών Ανακοινώσεων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.gspa.gr.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι στην διαδρομή Δημόσια Διοίκηση->Οργάνωση->Νέο Προσοντολόγιο της ιστοσελίδας www.gspa.gr μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον Εγκυκλίους, Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα, Διατάξεις, στοιχεία τροποποιήσεων και κωδικοποιήσεων σχετικά με τον καθορισμό των προσόντων διορισμού στο Δημόσιο.

Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο (ΔΟΑ/Φ.13/101/οικ.23079/ 16.10.2006) Η Γενική Γραμματεία Δημόσια Διοίκηση (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών, Διευθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαντά σε συχνά ερωτήματα για:
Α) Γενικά για το Προσοντολόγιο
Β) Γνώση Ξένης Γλώσσας
Γ) Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
Δ) Συγκεκριμένους Κλάδους του Προσοντολογίου
Ε) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ζ) Παράρτημα Ι: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης
ΣΤ) Παράρτημα ΙΙ: Τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής

Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα

Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 2005 περί Τροποποίησης διατάξεων του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»

Π.Δ.44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»

Παράρτημα Β Εγκυκλίου Διοικητική Κωδικοποίηση του ισχύοντος Προσοντολογίου (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄)

Παράρτημα Γ Εγκυκλίου Πίνακες Ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2005

Παράρτημα Δ Εγυκλίου Τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής

Προορισμοί