Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Γραφείο Διασύνδεσης αναζητά, ευρετηριάζει και δημοσιεύει προκηρύξεις προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν άμεσα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του.

Εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες προκηρύξεις. Δείτε όλες τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών.

[Δεν υπάρχουν πληροφορίες]
Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Έμφαση στον επαγγελματικό σχεδιασμό έχει δοθεί, πλέον, στην απόκτηση ενός, τουλάχιστον, επιπλέον για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιητικού μεταπτυχιακών σπουδών που πιστοποιεί την άρτια γνώση του κατόχου του σε έναν συγκεκριμένο τομέα επιστημών ή επαγγελματικής πρακτικής, τις υψηλές δεξιότητές του στην κρίση, ανάλυση, αξιολόγηση και την ικανότητα παρέμβασής του σε μία δέσμη θεωρητικών ή εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων.

Από την άλλη, και για τους ήδη εργαζόμενους, η επιτυχημένη παρακολούθηση ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ορίζει εξειδίκευση σε τυπικό επίπεδο, και ουσιαστικά τονίζει τις ευμετάβλητες δεξιότητες του κατόχου, τις γνώσεις και την δυναμική της ομαδικής εργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, κ.λπ.

Επομένως, οι λόγοι αναζήτησης, και επιλογής, συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και η συνέχιση του κύκλου σπουδών διαφέρει για κάθε υποψήφιο ανάλογα με την μέχρι τώρα ιδιότητά του (φοιτητής, ερευνητής, εργαζόμενος), τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, τις μελλοντικές του επαγγελματικές επιδιώξεις, τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τις ανάγκες, τις αξίες και τις στάσεις ζωής του. Η ορθότητα της απόφασης κρίνεται σύμφωνα με τα δεδομένα της χρονικής στιγμής που ο υποψήφιος επιλέγει την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων του και την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων του για το εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, ερευνητικό του μέλλον στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται και αποφασίζει.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για την διερεύνηση θεμάτων αναζήτησης, αξιολόγησης και επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και για την συμβουλευτική καθοδήγηση ως προς την διαδικασία της αίτησης, της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας και άλλων συναφών θεμάτων.

Προορισμοί