Η οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης
γραφικά1

Το Γραφείο Διασύνδεσης συγκροτείται από τα παρακάτω επιμέρους Τμήματα:

Αρμοδιότητες Τμημάτων του Γραφείου Διασύνδεσης

Οι αρμοδιότητες των μεταξύ Μονάδων που συγκροτούν το Γραφείο Διασύνδεσης κατανέμονται ως εξής:

1.1 Επιστημονικός Υπεύθυνος

 • Συντονισμός Δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Μέριμνα για την επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.
 • Σύνταξη ετήσιων σχεδίων δράσης, ετήσιων/ ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης εφαρμογής του έργου Γραφείου Διασύνδεσης
 • Συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ του Ι.Π.
 • Εκπροσώπηση του Γραφείου Διασύνδεσης σε κάθε δράση δικτύωσης και προβολής.

1.2 Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης

 • Εκπόνηση Μελετών και Εκθέσεων του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Σύνταξη Ετήσιων Σχεδίων Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Σύνταξη Ετήσιων Απολογισμών του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Σύνταξη/ Τροποποίηση Κώδικα Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Σύνταξη Οργανογράμματος και αποτύπωση αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Επιμέλεια εκδόσεων και ενημερωτικών δελτίων του Γραφείου Διασύνδεσης

 • Διατήρηση Αρχείου Αναφορών, Μελετών, Εκθέσεων του Γραφείου Διασύνδεσης

1.3 Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

 • Σύνταξη Τεύχους Ανάλυσης Απαιτήσεων και Προδιαγραφών, Δημιουργία και Συντήρηση του Ιστοχώρου του Γραφείου Διασύνδεσης

 • Σύνταξη Τεύχους Ανάλυσης Απαιτήσεων και Προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης

 • Ένταξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης στο ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ
 • Σύνταξη Τεύχους Ανάλυσης Απαιτήσεων και Προδιαγραφών, Δημιουργία και Συντήρηση Κοινωνικού Δικτύου του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Σύνταξη Προδιαγραφών προμήθειας συστημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου
 • Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων και Συστημάτων
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και συντήρηση συστημάτων επικοινωνίας για το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την σχετική υπηρεσία του οικείου ιδρύματος (λίστες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, λογαριασμούς ηλεκτρονικούς ταχυδρομείου, τηλεφωνικές συσκευές, κ.ο.κ.)
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα κρίσιμα δεδομένα του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου Διασύνδεσης στην χρήση και σωστή λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Διαχείριση συστήματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς στους Η/Υ του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Διαχείριση συστημάτων και διακομιστών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το Γραφείου Διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική αλληλογραφία, βάσεις δεδομένων, χώρος διαμοίρασης αρχείων, σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης, κ.ο.κ)

1.4 Τμήμα Συμβουλευτικής Πληροφόρησης

1.4.1 Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

 • Υποστήριξη Ατομικών Συνεδρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
 • Λειτουργία Υπηρεσίας «Τηλε-Συμβουλευτικής».

 • Οργάνωση και Διεξαγωγή Βιωματικών Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
 • Οργάνωση και Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
 • Ανανέωση και Διάθεση στοιχείων Ιστοσελίδας της Υπηρεσίας.
 • Επαφή-Δικτύωση-Συνεργασία Γραφείου Διασύνδεσης με Φορείς Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.
 • Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις –Δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης και της ΔΑΣΤΑ.
 • Διατήρηση Αρχείων της Υπηρεσίας.

1.4.2 Υπηρεσία Πληροφόρησης

 • Διαχείριση, διακίνηση και διάθεση πληροφοριακού υλικού από και προς τα Τμήματα του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Διαχείριση, διακίνηση και διάθεση πληροφοριακού υλικού από και προς τα μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης

 • Διαχείριση, διακίνηση και διάθεση πληροφοριακού υλικού από και προς το Γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ.
 • Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης

 • Διατήρηση βάσεων δεδομένων πληροφοριακού υλικού για θέματα εργασίας, μεταπτυχιακών, υποτροφιών.
 • Τήρηση Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας των Τμημάτων του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας των Τμημάτων του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας πάσης φύσεως πληροφοριακού υλικού που διακινείται από και προς το Γραφείο Διασύνδεσης

 • Αναζήτηση εργαλείων, τεχνικών και μέσων που στοχεύουν στην συνεχή κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα μετάδοσης γνώσης, ανταλλαγής πρακτικής και εμπειρίας.
 • Κατάστρωση στρατηγικής αναζήτησης on-line πηγών στο Διαδίκτυο.

 • Διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων διαβούλευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης από τα μέλη του.

 • Έλεγχος της ροής εργασιών των Τμημάτων του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Τεκμηρίωση παραγόμενου από το Γραφείου Διασύνδεσης υλικό.
 • Διεκπεραίωση προσκτήσεων βιβλιογραφικού και άλλου υλικού στο Αναγνωστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Βιβλιογραφική επεξεργασία βιβλιογραφικού και άλλου υλικού στο σύστημα του Αναγνωστηρίου του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Τήρηση Καταλόγου Επαφών των Τμημάτων του Γραφείου Διασύνδεσης

 • Τήρηση Αρχείου πρωτογενών δημοσιευμάτων και άλλων κειμένων.
 • Διακίνηση εκδόσεων και ενημερωτικών δελτίων του Γραφείου Διασύνδεσης

1.5 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του Γραφείου Διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών (π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για ένα θέμα).
 • Αναζήτηση και Δημιουργία Δικτύων συνεργασίας.
Προορισμοί