Η βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης

Πληροφορίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί Βιβλιοθήκη* με έντυπο και ψηφιακό υλικό για θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη διαθέτει:

 • Βιβλία
 • Μελέτες του Γραφείου Διασύνδεσης
 • Άρθρα
 • Ενημερωτικά Φυλλάδια
 • Οδηγούς

σχετικά με:

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαπροσωπική Επικοινωνία
 • Διοίκηση και οργάνωση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Επαγγελματική Ικανοποίηση
 • Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 • Επαγγελματικό Προσανατολισμό
 • Έρευνα αγοράς
 • Μελέτη, Δεξιότητες της
 • Οικονομικά αναπτυξιακά προγράμματα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 • Σπουδαστές Πανεπιστημίων
 • Ψυχολογία, Εργασιακή
 • Δημοσιονομική Πολιτική
 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Επιχειρηματικότητα
 • Κοινωνικές Απόψεις
 • Οικονομία

Η Βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης δεν είναι δανειστική.

*Το Αναγνωστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί Παραδοτέο Υλικό του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Ι.Π.» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Τεκμήρια

Προορισμοί