Η λειτουργία του γραφείου διασύνδεσης

Αγαπητοί χρήστες του Γραφείου Διασύνδεσης,

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας συστάθηκε το 1997.

Ο σκοπός του, όπως κάθε άλλου Γραφείου στα ΑΕΙ της χώρας μας, ήταν να αντιμετωπίσει τη μετάβαση του πτυχιούχου στην εργασία, να καλύψει τις ανάγκες για πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για την αγορά εργασίας - λαμβάνοντας υπόψη το είδος των σπουδών στις οποίες ειδικεύονται τα Τμήματα του Πανεπιστημίου - και να προβάλλει τις ικανότητες των αποφοίτων στην Επιστήμη και την Εργασία.

Η λειτουργία του Γραφείου κατά την πρώτη (1998-2001) και δεύτερη φάση του (2001-2006) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακoύ Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% ενταγμένο στο Β' και Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αντίστοιχα. Υποστηρίχθηκε από τους επιστημονικούς υπευθύνους, έναν προγραμματιστή και τρεις συμβασιούχους υπαλλήλους (για την Διοικητική Διάρθρωση του Γραφείου των προηγούμενων ετών βλ. εδώ).

Σήμερα, το Γραφείο Διασύνδεσης συνεχίζει την αναβάθμιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης και συμβουλευτικής των φοιτητών/ αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, αλλά και ανάδειξής του ως μέσο ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης με εργοδοτικούς φορείς του τόπου. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η διάρκεια λειτουργίας του μέσω του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ορίζεται από 1/12/2010 έως 31/05/2013.

Στην λειτουργία του νέου Γραφείου Διασύνδεσης την Επιστημονική Εποπτεία φέρει ο καθηγητής κ. Ν. Γ. Κανελλόπουλος. Δύο μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου και τέσσερις επιστημονικοί συνεργάτες υποστηρίζουν τα Τμήματα Μελετών & Ανάπτυξης, Δημοσίων Σχέσεων, Συμβουλευτικής Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Προσωπικό.

Για την διοικητική διάρθρωση του Γραφείου Διασύνδεσης βλ. Οργάνωση – Αρμοδιότητες.

Η συγκέντρωση, οργάνωση και τα μέσα διάθεσης πληροφοριακού υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη και αποσκοπούν στην δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού περιβάλλοντος πληροφόρησης που θα διατίθεται μέσω του νέου ιστοτόπου του Γραφείου.

Προορισμοί