Συχνές ερωτήσεις για το γραφείο διασύνδεσης

Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης;

Πρόκειται για Υπηρεσία του Πανεπιστημίου που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και, ειδικότερα, σε φοιτητές και αποφοίτους με έμφαση σε ζητήματα όπως :

 • εκπαιδευτικής ανάπτυξης,
 • επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
 • εκπαιδευτικής - επαγγελματικής πληροφόρησης,
 • μετάβασης στην παραγωγική διαδικασία,
 • δικτύωσης με την αγορά εργασίας και

 • λήψης σχετικών αποφάσεων

Ποιος είναι ο βασικός στόχος του;

Να αποτελέσει αρωγό στοιχείο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας όλων των φοιτητών και αποφοίτων των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μέσω ποιων Yπηρεσιών υλοποιεί τον στόχο του;

Μέσω:

 • της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και
 • της Υπηρεσίας Πληροφόρησης.

Τι είναι η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας;

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί το βασικό όργανο παροχής υποστήριξης σε φοιτητές, αποφοίτους και εργαζόμενους του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας παρέχεται μέσα από ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής με την ειδική σύμβουλο του Γραφείου, μέσα από την Τηλεσυμβουλευτική διαδικασία, με την οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τη διαμόρφωση και ανάρτηση χρήσιμων κειμένων και οδηγών Συμβουλευτικής στην Ιστοσελίδα του Γραφείου. Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας δεν αποτελεί ξέχωρο τμήμα του Γραφείου Διασύνδεσης αλλά τον βασικό τρόπο παροχής ενημέρωσης και στήριξης των δικαιούχων του σε θέματα που έμμεσα ή άμεσα αφορούν σπουδές, εργασία και προσωπική ανάπτυξη. Οι κατηγορίες των αιτημάτων που επεξεργάζεται είναι οι:

 1. Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική
 2. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 3. Ειδική Συμβουλευτική
 4. Συμβουλευτική Πρόληψης Ψυχολογικών Δυσκολιών

Τι είναι η Υπηρεσία Πληροφόρησης;

Η Υπηρεσία Πληροφόρησης του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και τους φορείς δικτύωσης. Έχει στόχο την άμεση ενημέρωση, την έγκυρη πληροφόρηση και την έγκαιρη εξυπηρέτηση κάθε λογικής ανάγκης των μελών, των οποίων τις πληροφοριακές ανάγκες εξυπηρετεί. Οι μηχανισμοί λειτουργίας του θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διαχείριση και αξιοποίηση κάθε παραγόμενης ή/και διακινούμενης πληροφορίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πληροφόρησης προς όφελος των εμπλεκομένων μελών και με την υποχρέωση της προσαρμογής του περιεχομένου των παρεχόμενων πληροφοριών στις ανάγκες του τελικού αποδέκτη ενταγμένη απόλυτα στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης.

Συντονίζει δράσεις οι οποίες

 • στοχεύουν στην ενημέρωση των δικαιούχων των Υπηρεσιών του Γραφείου, σε θέματα σπουδών και εργασίας,
 • προβάλουν και συνδέουν τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και άλλους παραγωγικούς φορείς,
 • δικτυώνουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
 • εναρμονίζουν τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης με την Δ.Α.ΣΤΑ και τις λοιπές πράξεις του Ι.Π. που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης;

 • μέσα από την παρακολούθηση των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης,
 • τη συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις του Γραφείου,
 • την προσωπική σου παρουσία στον φυσικό χώρο,
 • την εγγραφή στις Λίστες ηλεκτρονικής ενημέρωσης

Από που χρηματοδοτείται το Γραφείο Διασύνδεσης;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) - «Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ποια είναι η περίοδος λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης;

Η λειτουργία του με το παρόν καθεστώς ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01-12-2010 έως 31/05/2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1373/27-01-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.ΠΕ.Δ.Β.Μ.

Πως το Γραφείο Διασύνδεσης κατοχυρώνει το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των αιτούντων των υπηρεσιών του;

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει ένα κωδικοποιημένο σύνολο αξιών και κανόνων, Κώδικα Δεοντολογίας, στο οποίο υπακούει ως μηχανισμό ελέγχου τόσο για την τήρηση των επιστημονικών αρχών του έργου, όσο και για την ορθή τήρηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς της ομάδας εργασίας απέναντι στα επωφελούμενα μέλη, στις μεταξύ τους σχέσεις, και εν γένει, απέναντι στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας κάθε επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης θεωρείται εμπιστευτική. Δεν αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία σε άτομα εκτός του προσωπικού του Γραφείου Διασύνδεσης. Μέρος, ωστόσο του αιτήματος επικοινωνίας και της απάντησης αυτού μπορεί να αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, αφού το προσωπικό του Γραφείου λάβει μέριμνα για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, και προς όφελος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που ταυτίζονται με αυτό.

Περισσότερες Πληροφορίες βλ. Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης

Ποιος επιμελείται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας;

Το Γραφείο Διασύνδεσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας του όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες στην ακαδημαϊκή τους ζωή και στην προετοιμασία τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επιμελείται από τα Στελέχη των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Τεχνικής Υποστήριξης και εποπτεύεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Γραφείου Διασύνδεσης. Η επικαιροποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας αναλογεί στον όγκο και την συχνότητα της ροής πληροφοριών από και προς τις Υπηρεσίες του Γραφείου.

Το Γραφείο Διασύνδεσης δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσα από την ιστοσελίδα του και για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι δημιουργοί τους ή για τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των φορέων που παραθέτει, καθώς τυχούσες αλλαγές είναι στην ευχέρεια του κάθε φορέα.

Για το λόγο αυτό, παρακαλείται θερμά κάθε επισκέπτης που θα διαπιστώσει πρόβλημα σε κάποιο σύνδεσμο αυτής της σελίδας ή αλλαγή κάποιας διεύθυνσης, να μας ενημερώσει μέσω των στοιχείων επικοινωνίας.

Με τον ίδιο τρόπο, μη διστάσει να μας υποδείξει κάποια πληροφορία, διεύθυνση ή στήλη που πιστεύει πως θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στη σελίδα αυτή και έχει παραλειφθεί.

Υπάρχει αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης;

Η απόδοση των στελεχών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης ελέγχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.ΠΕ.Δ.Β.Μ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στην προσπάθειά του να γνωρίσει τις πραγματικές ανάγκες των μελών του, να διαπιστώσει αν αυτές εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από τον θεσμό αλλά και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών του, δέχεται την υποβολή των προτάσεων διαβούλευσης υπηρεσιών από τα μέλη του, τις οποίες οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλλουν με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας φόρμα επικοινωνίας στην Υπηρεσία Πληροφόρησης του Γραφείου.

Για την εξυπηρέτηση των μελών του Γραφείου Διασύνδεσης χρειάζεται συνδρομή η κάρτα μέλους;

Με στόχο την διευκόλυνση και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών του Γραφείου Διασύνδεσης, οι υπηρεσίες του Γραφείου παρέχονται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή την υποχρέωση έκδοσης κάρτας μέλους. Η επικοινωνία του Προσωπικού με τα μέλη του Γραφείου πραγματοποιείται άμεσα (βλ. Επικοινωνία).

Παρακαλούμε πριν την αποστολή του αιτήματος σας, σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας, την ευθύνη για την ορθότητα των οποίων φέρετε αποκλειστικά.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις τις υπηρεσίες του Γραφείου;

 • μέσα από την παρακολούθηση των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης,
 • τη συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις του Γραφείου,
 • την προσωπική σου παρουσία στον φυσικό χώρο,
 • την εγγραφή στις Λίστες ηλεκτρονικής ενημέρωσης του Γραφείου.
Προορισμοί