Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου - Απρίλιος 2013

Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο αξιών ή κανόνων, ο οποίος αναλύει λεπτομερώς τι είναι σωστό, δίκαιο και κατευθύνει σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές ηθικές αξίες. Ο Κώδικας πραγματεύεται την ορθότητα των πράξεων ενός επαγγελματία ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση του. Το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει τον Κώδικα ως μηχανισμό ελέγχου τόσο για την τήρηση των επιστημονικών αρχών του έργου, όσο και για την ορθή τήρηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς της ομάδας εργασίας απέναντι στα επωφελούμενα μέλη, στις μεταξύ τους σχέσεις, και εν γένει, απέναντι στην κοινωνία.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Ι.Π. συντάχθηκε από την Ομάδα του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης του Γραφείου ως παραδοτέο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης Ι.Π. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) τον Δεκέμβριο του 2012. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις/ προσθήκες καταχωρήθηκαν τον Απρίλιο του 2013 βάση επιβεβλημένων αναγκών, παρατηρήσεων και εμπειριών κατά το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.

Κώδικας δεοντολογίας

Προορισμοί