Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) είναι ένα εργαλείο που ευνοεί τη διαφάνεια και την βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευκολύνοντας τις κοινές διαδικασίες προγραμματισμού, αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, χώρες και ιδρύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τις διαδικασίες σύνταξης και διαβούλευσης του Συστήματος για όλη την Κοινότητα με σκοπό την συνεργασία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus και την πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών τους.

Με άλλα λόγια η εφαρμογή του Συστήματος ECTS, βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και επιτρέπει την σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ συνεργαζομένων Ιδρυμάτων (Προέλευσης – Υποδοχής) - μέλη του ECTS σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών που ένας μετακινούμενος φοιτητής θα παρακολουθήσει. Ο φοιτητής πλέον, και αφού ολοκληρώσει επιτυχώς μία περίοδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών αξιολόγησης που αυτό εφαρμόζει), δύναται να αναγνωρίσει πλήρως την περίοδο αυτή και να μεταφέρει/ συνυπολογίσει/ αντιστοιχίσει την εμπειρία του στο Πανεπιστήμιο Προέλευσης και να συνεχίσει το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να χάνει χρόνο ή διδακτικές μονάδες.

Επειδή στην Ευρώπη, και μεταξύ των διαφόρων Εθνικών Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα βαθμολόγησης, αναπτύχθηκε η βαθμολογική κλίμακα ECTS (επίπεδα A – F), ως ένας κοινός κώδικας βαθμολόγησης μεταξύ των Ιδρυμάτων – μελών του ECTS για την διευκόλυνση της μεταφοράς των βαθμών του μετακινούμενου φοιτητή και την κοινή ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών του. Η κλίμακα αυτή δεν αντικαθιστά την τοπική βαθμολογία (1 – 10), αλλά ουσιαστικά παρέχει πληροφορίες γι’ αυτήν, ενώ κάθε Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την αντιστοίχιση της κλίμακας βαθμολογίας ECTS με το δικό του σύστημα βαθμολογίας. Αντίστοιχα, το κάθε Ίδρυμα ορίζει τις Πιστωτικές Μονάδες ECTS, αριθμητικές τιμές, που κατανέμονται στα μαθήματα ενός προγράμματος σπουδών και απονέμονται για την ικανοποιητική ολοκλήρωση μιας περιόδου σπουδών.

Πιστωτική Μονάδα, είναι η μονάδα μέτρησης του φόρτου εργασίας του φοιτητή και αντικατοπτρίζει, κατά μία έννοια, την συνολική εργασία που απαιτείται από αυτόν για την επιτυχή συμμετοχή (ώρες παρακολούθησης) και αξιολόγησή του σε ένα μάθημα, αλλά επιπλέον συνυπολογίζει και η απαιτούμενη ενέργεια που συμπληρώνει ο φοιτητής για τον πλήρη φόρτο εργασίας του (εργασίες, σεμινάρια, εργασία, προσωπική μελέτη και άλλες δραστηριότητες) και την συμπλήρωση ενός έτους ακαδημαϊκών σπουδών στο ίδρυμα. Στο σύστημα ECTS, οι 60 μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών, ενώ, συνήθως, οι 30 αντιπροσωπεύουν ένα εξάμηνο και οι 20 ένα τρίμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά του Συστήματος ECTS αναζητείστε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την εφαρμογή του Συστήματος ECTS στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναζητείστε πληροφορίες στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του ιδρύματος, στους Οδηγούς και στα Προγράμματα Σπουδών.

Έντυπο υλικό του ECTS διατίθεται από το Γραφείο Διεθνών και Διαπανεπιστημιακών σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιόνιο Ακαδημία (Καποδιστρίου και Ακαδημίας, 49100, Κέρκυρα, τηλ. 26610-87129, 87130).

Προορισμοί