Ερευνητές και υποστηρικτικό προσωπικό από την «Eurotraining ΑΕ»
Φορέας: ΚΕΝΟ
Δημιουργήθηκε: 2013-10-18 00:00:00 --- Τελευταία μεταβολή:2013-10-18 00:00:00
Η εταιρεία EUROTraining A.E. ιδρύθηκε το 2000 και είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικού έργου, συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 - Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις», προτίθεται να προσλάβει ερευνητές με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο και τεχνικό προσωπικό:
1. Ερευνητής 1 - Πληροφορική. Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικός (Phd ή MSc με 5ετή ερευνητική εμπειρία)
2. Ερευνητής 2 - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MSc με 5ετή ερευνητική εμπειρία)
3. Υποστηρικτικό προσωπικό (πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) Παρακαλώ αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail hr@eurotraining.gr υπόψη του κ. Ζωτάκη Βασίλη με σαφή ένδειξη της θέσης του ενδιαφέροντος.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπάϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - ΕΣΠΑ 2007-2013

Πηγή:e-dimosio.gr

Προορισμοί