Εγκρίθηκαν 869 θέσεις(καλλιτεχνικού) προσωπικού σε Δήμους για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου
Φορέας: ΚΕΝΟ
Δημιουργήθηκε: 2013-09-29 00:00:00 --- Τελευταία μεταβολή:2013-09-29 00:00:00
Εγκρίθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς η σύναψη εβδοµήντα έξι (76) ατόµων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) µήνες και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου επτακοσίων ενενήντα τριών (793) ατόµων για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για το έτος 2013-2014.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του πδ524/1980 για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) µήνες ή έως ένα (1) έτος για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου.

Δείτε τις θέσεις προσωπικού ανά ειδικότητα και Δήμο
http://diorismos.eu/euserver/download/ypes/egkriseis_130911.pdf

Πηγή Δξμοσίευσης: diorismos.gr

Προορισμοί