Επικοινωνία με τον Φορέα Υποδοχής

Διευκρινίζουμε στους φοιτητές που επιλέχθηκαν, βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑ16-08/05/20 και ΠΑ18-12/05/20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα από 01/07/20 έως 31/08/20 ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του Φορέα Υποδοχής ή να μεταβούν στον Φορέα Υποδοχής έως τις 25/06/20, προκειμένου να δηλώσουν τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να υπογράψουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η δήλωση των προσωπικών στοιχείων και η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πραγματοποιείται στον χρόνο που θα οριστεί σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Φορέα Υποδοχής.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π.
Διαβάστε περισσότερα..

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/18-12/05/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 8η Συνέλευση του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-20, 12/02/20).

Κατάταξη φοιτητών -Τμήμα Πληροφορικής.

 

 

Διαβάστε περισσότερα..

Ανακοίνωση για τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες φοιτητές

Βάσει εσωτερικής κατανομής των αδιάθετων θέσεων Πρακτικής Άσκησης θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» για τους φοιτητές των Τμημάτων Ιστορίας – Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής – Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση για τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες φοιτητές.

 

Διαβάστε περισσότερα..

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/18-12/05/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 8η Συνέλευση του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-20, 12/02/20).

Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.

 

Διαβάστε περισσότερα..

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/16-08/05/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων Ιστορίας – Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Ιστορίας.
Πίνακας κατάταξης -Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Πίνακας κατάταξης -Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

 

Διαβάστε περισσότερα..