Πρακτική άσκηση φοιτητών και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (4406/τ’Β/24.09.2021) που αφορά στη λειτουργία των ΑΕΙ, όπου  αναφέρεται ρητά η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στους Φορείς Υποδοχής, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Φορέα Υποδοχής, δηλαδή α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή β) βεβαίωση νόησης ή γ) 1 ή 2 rapid test, ανάλογα με το είδους του Φορέα Υποδοχής, με δική τους δαπάνη.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2, παρ. 3 αναφέρεται:

Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

Διαβάστε περισσότερα..

Πρακτική Άσκηση στο Επικοινωνιακό Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Το Τμήμα Βιβλιοθήκης του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης στους/στις φοιτητές/τριες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αναζητήστε τη σχετική ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Υποδοχής.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα..

Άδειες κατά την Πρακτική Άσκηση

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να κάνει χρήση αδείας μιας (1) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες συμπληρωμένες, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να λάβει άδεια, θα πρέπει να αποστέλλει e-mail τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα (α) στον υπεύθυνο επίβλεψής του/της στο Φορέα με αναφορά στο λόγο για την αιτούμενη άδεια και την ακριβή ημερομηνία, και να το κοινοποιεί (β) στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο e-mail: internship@ionio.gr και (γ) στο e-mail του Επιστημονικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της.

Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π. δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.

 

 


Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Σε συνέχεια της 21/2021 πρόσκλησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΙΠ και στο πλαίσιο εσωτερικής κατανομής των αδιάθετων θέσεων πρακτικής άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, για το διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 17/06/ 2021.
Πρόσκληση.
Αίτηση.
Οδηγίες
.
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα..

Υποστήριξη φοιτητών/τριών, συνεργαζόμενων φορέων & κοινού

Για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα περί αποφυγής διασποράς του COVID -19, η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου δέχεται δια ζώσης φοιτητές/τριες μόνο για συγκεκριμένους λόγους και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Διαβάστε περισσότερα..