Άδειες κατά την Πρακτική Άσκηση

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να κάνει χρήση αδείας μιας (1) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες συμπληρωμένες, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να λάβει άδεια, θα πρέπει να αποστέλλει e-mail τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα (α) στον υπεύθυνο επίβλεψής του/της στο Φορέα με αναφορά στο λόγο για την αιτούμενη άδεια και την ακριβή ημερομηνία, και να το κοινοποιεί (β) στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο e-mail: internship@ionio.gr και (γ) στο e-mail του Επιστημονικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της.

Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π. δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.