Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» καλούνται οι φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση, για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2019. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών και πάνω.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, (ΕΣΠΑ 2014-2020)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, καλύπτοντας την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών και την ασφαλιστική τους εισφορά, μηνιαίως. Η αμοιβή εκταμιεύεται μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης. Η συνολική (μικτή) αμοιβή των φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ανέρχεται στα 534,50€, για τους δύο μήνες απασχόλησης.

Η προκαταρκτική κατανομή  των θέσεων πρακτικής άσκησης ανά Τμήμα είναι η ακόλουθη: Τμήμα Ιστορίας: 50 θέσεις, Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 44 θέσεις, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: 200 θέσεις, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: 93 θέσεις, Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας 42 θέσεις, Τμήμα Πληροφορικής 72 θέσεις.

Τα κριτήρια αξιολογικής κατάταξης των αιτούντων φοιτητών/τριων αναγράφονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων. Η επιλογή των φοιτητών/τριων πραγματοποιείται από επταμελή επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος (απόφαση 24ης συνεδρίασης Συγκλήτου /30-5-2019). Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών/τριών, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου», όπως ορίστηκε με απόφαση της 24ης Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος αποτελείται από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου και τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των ακαδημαϊκών Τμημάτων.
Οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει η Σύγκλητος Ιονίου Πανεπιστημίου (απόφαση 24ης συνεδρίασης Συγκλήτου /30-5-2019). Η Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση, όπως ορίστηκε από την 24η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, αποτελείται από τους: Φώτιο Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή – Βασίλειο Λέτσιο, Επίκουρο Καθηγητή –  Μαρία Τσίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια και θα είναι αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων φοιτητών.

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, πραγματοποιώντας την Πρακτική τους Άσκηση σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, εκτός Πανεπιστημίου. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη της Χώρας. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών έως  03/06/2019.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα..