Συμμετοχή φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα – Κριτήρια Επιλογής – Ενστάσεις

Στο  Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των έξι ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, οι οποίοι βρίσκονται στο ΣΤ’ Εξάμηνο και άνω, εφόσον πληρούν τα Κριτήρια Επιλογής που έχει θέσει το αντίστοιχο Τμήμα. Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Ακαδημαϊκού Τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Η επιλογή των φοιτητών/τριων πραγματοποιείται από επταμελή επιτροπή αξιολόγησης του Ιδρύματος (απόφαση 24ης συνεδρίασης Συγκλήτου /30-5-2019).

Οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων, η οποία έχει οριστεί από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου (απόφαση 24ης συνεδρίασης Συγκλήτου /30-5-2019).