Προϋποθέσεις συμμετοχής & κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Στο  Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των επτά (7) ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, οι οποίοι βρίσκονται στο ΣΤ’ Εξάμηνο και άνω, εφόσον πληρούν τα Κριτήρια Επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα. Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής φοιτητών/φοιτητριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Ακαδημαϊκού Τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από ιδρυματική επιτροπή αξιολόγησης (απόφαση 6ης συνεδρίασης Συγκλήτου, 18/11/2021).

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ιδρυματική επιτροπή ενστάσεων, η οποία έχει οριστεί από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου (απόφαση 18ης συνεδρίασης Συγκλήτου, 17/02/2021).

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ακαδ. έτους 2021-22 πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς.