Προϋποθέσεις συμμετοχής & κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Στο  Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-2023» μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των εννέα (9) ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, οι οποίοι βρίσκονται στο ΣΤ’ Εξάμηνο και άνω, εφόσον πληρούν τα Κριτήρια Επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα. Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Ακαδημαϊκού Τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από Ιδρυματική Επιτροπή αξιολόγησης (απόφαση 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2022-2023, που έγινε στην Κέρκυρα, στις 30/03/2023 και ώρα 12.00, με χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης).

Οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Ιδρυματική Επιτροπή ενστάσεων, απόφαση 18ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2020-2021, που έγινε στην Κέρκυρα, στις 17/02/2021 και ώρα 11.00, με χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης).

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ακαδ. έτους 2022-23 πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς.