Προϋποθέσεις συμμετοχής & κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Στο  Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των επτά (7) ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, οι οποίοι βρίσκονται στο ΣΤ’ Εξάμηνο και άνω, εφόσον πληρούν τα Κριτήρια Επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα. Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής φοιτητών/φοιτητριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Ακαδημαϊκού Τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από ιδρυματική επιτροπή αξιολόγησης (απόφαση 18ης συνεδρίασης Συγκλήτου, 17/02/2021).

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ιδρυματική επιτροπή ενστάσεων, η οποία έχει οριστεί από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου (απόφαση 18ης συνεδρίασης Συγκλήτου, 17/02/2021).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Οδηγίες

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση (B) υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-20

(Τμήματα: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής – Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών).

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑ/16-08/05/20 και ΠΑ/18-12/05/20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης καλεί τους προπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης κατά το διάστημα από 01/07/20 έως 31/08/20. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Εγχειρίδιο Οδηγιών 2019-20.

Περίοδος δηλώσεων: 19 μέχρι 22 Ιουνίου 2020

 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2019-20

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2019-20 (Τμήμα Πληροφορικής).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2020. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2019-20.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση 2019-20

Περίοδος δηλώσεων: 14 μέχρι 25 Μαΐου 2020

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2019-20 (Τμήματα: Ιστορίας – Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2020. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20.

Αίτηση
Εγχειρίδιο Οδηγιών ΠΑ

Περίοδος δηλώσεων: 12 μέχρι 25 Μαΐου 2020