Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτη 2018 – 2022

Πίνακες κατάταξης αιτούντων φοιτητών/φοιτητριών 2021-22

1. Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17/2022 Πρόσκλησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης  των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης από 01/07/2022 έως 31/08/2022, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους των Εσωτερικών Κανονισμών Πρακτικής Άσκησης, ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1. Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των συμμετεχόντων Τμημάτων, οι οποίοι:
α) Βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους.
β) Έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 ECTS διδακτικές μονάδες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέθεσε Πρακτικό, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2022 Πρόσκλησης, από το οποίο προκύπτουν οι  παρακάτω πίνακες αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών/τριών των Τμημάτων Ιστορίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πληροφορικής, Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου:

1. Τμήμα Ιστορίας.

2. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

3. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

4. Τμήμα Πληροφορικής.

5. Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.

6. Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

7. Τμήμα Τουρισμού.

2. Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 161/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης  των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης από 01/07/2022 έως 31/08/2022, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους των Εσωτερικών Κανονισμών Πρακτικής Άσκησης, ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1. Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των συμμετεχόντων Τμημάτων, οι οποίοι:
α) Βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους.
β) Έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 ECTS διδακτικές μονάδες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέθεσε Πρακτικό, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 161/2022 Πρόσκλησης, από το οποίο προκύπτουν οι  παρακάτω οριστικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών/τριών των Τμημάτων Ιστορίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πληροφορικής, Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ιστορίας.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Τμήμα Τουρισμού.


– Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτος 2019-20, σύμφωνα με την ΠΑ/192-19/06/20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

 

– Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτος 2019-20, σύμφωνα με την ΠΑ/16-08/05/20 και ΠΑ/18-12/05/20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Ιστορίας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνείας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
Πίνακας κατάταξης -Τμήμα Πληροφορικής.

 

 

Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτος 2018-19

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Iστορίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών & Φορείς