Αποτελέσματα Κατάταξης των Αιτούντων Φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 2018 – 19

Παρατίθενται οι εισηγήσεις με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων/Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, λαμβάνοντας  υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».