Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος, λαμβάνει κωδικό μαθήματος και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS, ανάλογα με το Τμήμα φοίτησης. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης αναφέρεται στο παράρτημα διπλώματος και έχει μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς».

Για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οριστεί τα παραδοτέα από το Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου».Η Πρακτική Άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης, έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και εντάσσεται στο ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται από το ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών και πάνω και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων, την επικύρωση των αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης και την υπογραφή των αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής.

Τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» για την περίοδο 2018 – 2022 όρισαν με απόφαση της Συνέλευσης όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. Αναζητήστε τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για:
 – Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης.
– Τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης.
– Τις πιστωτικές μονάδες ΕCTS που λαμβάνει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

Δείτε, επίσης, τον Ιδρυματικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.