Τμήμα Πληροφορικής

Αίτηση ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 100 μονάδες ECTS τη στιγμή που υποβάλουν την αίτηση.

Τα κριτήρια αξιολογικής κατάταξης των αιτούμενων φοιτητριών και φοιτητών είναι:
• Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους (την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης) με συντελεστή βαρύτητας 50%. Συγκεκριμένα, οι αιτούμενες φοιτήτριες και φοιτητές κατατάσσονται με βάση το μέσο όρο τους από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο μέσο όρο.
• Ο αριθμός των επιτυχώς εξετασμένων και ολοκληρωμένων υποχρεωτικών μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’, και Δ’ εξαμήνων ως ποσοστό του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’, και Δ’ εξαμήνων με συντελεστή βαρύτητας 30%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’, και Δ’ εξαμήνων ανέρχεται σε 19. Η κατάταξη και εδώ γίνεται από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ποσοστό.
• Η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Πληροφορικής με την ενασχόληση στο φορέα υποδοχής με συντελεστή βαρύτητας 20%.