Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 10η Συνέλευση του Τμήματος, 05/03/20), έχουν ως εξής:

  • προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αποτελεί το να βρίσκονται οι φοιτητές/φοιτήτριες τουλάχιστον στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 90 ECTS μονάδες.
  • κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι:
  1. Το σύνολο των μονάδων ECTS κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
  2. Ο Μ.Ο. Βαθμολογίας πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των μονάδων ECTS.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται τόσο στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικών.