Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Τα κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τ.Μ.Σ. (επικαιροποίηση στη 15η Συνέλευση Τμήματος, 7/6/2018) είναι τα εξής:
(α) Μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή κατά την περίοδο της αίτησης (30%).
(β) Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Α’ και Β ’εξαμήνου (30%).
(γ) Συνάφεια κατεύθυνσης του φοιτητή με τις αρμοδιότητές του στο φορέα απασχόλησης (40%).
Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (θέματα υγείας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) ο υποψήφιος πριμοδοτείται με 20%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον κανονισμό της Π.Α. του οικείου Τμήματος και στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικών.