Τμήμα Ιστορίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων ασκουμένων, όπως έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 12 η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 05/04/23),  είναι τα ακόλουθα:

  1. Οι Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
  2. Ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος επί το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
    Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας, οι οποίοι:

  • βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους.
  • έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 ECTS διδακτικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικών.