Τμήμα Ιστορίας

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τ.Ι.Σ., όπως αυτός διατυπώθηκε, τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε σε ακολουθία Συνελεύσεων του Τμήματος Ιστορίας (τελευταία επικαιροποίηση στη 2η Συνέλευση του Τμήματος, 20-9-2018) έχουν ως εξής:

  1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αποτελεί το να έχουν ολοκληρώσει χρονικά τρία έτη φοίτησης.
  2. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις πληρωθούν, η επιλογή γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
    i. Μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή κατά την περίοδο της αίτησης.
    ii. Αριθμός πιστωτικών διδακτικών μονάδων κατά την περίοδο της αίτησης.
    iii. Εξάμηνο φοίτησης κατά την περίοδο της αίτησης.

    Σε περίπτωση ισοβαθμίας ως προς τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψιν τυχόν δημοσιεύσεις και εργασίες.