Τμήμα Ιστορίας

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τις υπάρχουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνα και με τον επικαιροποιημένο κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος – Έγκριση επικαιροποίησης του Κανονισμού Π.Α. (Θέμα 8, 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 5.4.16): δυνατότητα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας που έχουν ολοκληρώσει χρονικά τρία ακαδημαϊκά έτη φοίτησης. Σπουδαστικά κριτήρια επιλογής των φοιτητών: αριθμός πιστωτικών μονάδων, μέσος όρος βαθμολογίας, εξάμηνο φοίτησης.