Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων ασκουμένων, όπως έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 7η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 03/03/2023),  είναι τα ακόλουθα:

  1. Οι Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
  2. Ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος επί το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
    Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικών.