ΤΑΒΜ

Ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση.

α) Μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή κατά την περίοδο της αίτησης (50%).

β) Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Α’ και Β’εξαμήνου (30%).

γ) Συνάφεια κατεύθυνσης του φοιτητή με τις αρμοδιότητές του στο φορέα απασχόλησης (20%).

Σημειώσεις:
– Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ειδικές κατηγορίες ασθενειών) ο υποψήφιος προηγείται έναντι των άλλων υποψηφίων.
– Σε περίπτωση ισοβαθμίας να προτιμάται ο φοιτητής μεγαλύτερου εξαμήνου από τον φοιτητή μικρότερου εξαμήνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται τόσο στον κανονισμό της Π.Α. του οικείου τμήματος όσο και στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικών.