ΤΑΒΜ

Τo κριτήριo επιλογής των φοιτητών είναι το σύνολο των περασμένων μαθημάτων των φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται τόσο στον κανονισμό της Π.Α. του οικείου τμήματος όσο και στο αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικών (Διάφορα, 14ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του τμήματος, Πέμπτη 22.6.17).