Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/192-19/06/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Β’ Πίνακας κατάταξης φοιτητών – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Β’ Πίνακας κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.

Β’ Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Β’ Πίνακας Κατάταξης φοιτητών – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

 

Διαβάστε περισσότερα..