Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους Φορείς Υποδοχής

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Δήλωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης – Εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Οι Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.» θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.  Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να εισάγει θέση Πρακτικής Άσκησης και να καταχωρήσει διάφορες πληροφορίες που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους ασκούμενους και στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τη θέση Πρακτικής Άσκησης που τους ενδιαφέρει.

 

Για την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1) Είσοδος στη σελίδα https://atlas.grnet.gr/ .

2) Επιλογή Εγγραφή Φορέων Υποδοχής (από Ελλάδα)   https://submit-atlas.grnet.gr/.

3) Συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής με τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής και Δημιουργία Λογαριασμού. Για την πιστοποίηση του λογαριασμού απαιτείται διάστημα 2-3 ημερών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης ο Φορέας Υποδοχής μπορεί να καταχωρήσει θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Για την καταχώρηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να επιλέξει τα παρακάτω:

1) Σύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

2) Επιλογή Θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

3) Επιλογή Προσθήκη Θέσης Πρακτικής Άσκησης (Βήμα 1).

5) Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων που ζητάει το σύστημα: Εισαγωγή γενικών στοιχείων.

6) Επιλογή Αποθήκευση και Συνέχεια.

7) Προσθήκη αντικειμένου θέσης (Βήμα 2).

8) Επιλογή Αποθήκευση και Συνέχεια.

9) Επιλογή Προσθήκη Σχολών / Τμημάτων (Βήμα 3). Θα επιλέξει το Τμήμα από το οποίο επιθυμεί να ασκήσει φοιτητές/τριες.

10) Στο πεδίο Ίδρυμα πληκτρολογεί «Ιόνιο» (για να εμφανιστεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και στο πεδίο Τμήμα πληκτρολογεί τα αρχικά του Τμήματος που τον ενδιαφέρει.

11) Επιλογή Συνέχεια (για να αποθηκευτεί το Τμήμα).

13) Επιλογή Έχω διαβάσει τις περιγραφές και τις έχω λάβει υπόψη, προκειμένου να μεταφερθεί στην προηγούμενη καρτέλα.

14) Επιλογή Αποθήκευση και Συνέχεια.

15) Βήμα 4.  Προεπισκόπηση Θέσης εμφανίζονται τα στοιχεία της θέσης που έχει καταχωρήσει.

16) Επιλογή Αποθήκευση και Συνέχεια (για να αποθηκευτεί η θέση και να επιστρέψει στην αρχική καρτέλα). Η θέση έχει γκρι χρώμα και στη στήλη Κατάσταση Γκρουπ αναγράφεται Μη Δημοσιευμένη, διότι η θέση δεν έχει δημοσιευτεί και δεν είναι εμφανής στο Ίδρυμα.

18)  Επιλογή Δημοσίευση (για να δημοσιευτεί η θέση). Η θέση αποκτά πράσινο χρώμα και στη στήλη Κατάσταση Γκρουπ αναγράφεται Δημοσιευμένη και είναι εμφανής στο Ίδρυμα. 

Στη σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ» υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του Φορέα Υποδοχής και τη δήλωση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα με την πιστοποίηση ή την εισαγωγή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης ο Φορέας Υποδοχής μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Αρωγής του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ». Το Γραφείο Αρωγής του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 17.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 215 7860.


Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Ο Φορέας Υποδοχής με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης υποχρεούται:

  1. Να τοποθετήσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια σε θέση Πρακτικής Άσκησης στον τομέα που έχει δηλώσει στην καταχώρηση της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ» και σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών του/της φοιτητή/τριας.
  2. Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους.
  3. Να αναθέσει σε ένα στέλεχός του την επίβλεψη του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας, ο οποίος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το/τη φοιτητή/τρια, αφιερώνοντάς του τον απαιτούμενο χρόνο.
  4. Να εκτυπώσει σε 3 αντίτυπα και να υπογράψει τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας.
  5. Να επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 1 αντίτυπο (με πρωτότυπες υπογραφές και όχι σκαναρισμένο) των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, εντός των καθορισμένων ημερομηνίων που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα πρωτόκολλα Συνεργασίας μπορεί είτε να τα δώσει στο φοιτητή και ο τελευταίος να τα προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, είτε να τα αποστείλει ταχυδρομικά.
  6. Να δηλώσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (βάσει της με αριθμό οικ.29147/Δ1.10258 (1-10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 εγκυκλίου.) πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, και μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης . Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης όρων της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει επίσης να γίνει δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εκτυπώνεται αντίγραφο στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου & η Ημ. Υποβολής. Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα εν λόγω υποβληθέντα αντίγραφα (για τη δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης, για τη δήλωση λήξης Πρακτικής Άσκησης, και για την περίπτωση τροποποίησης των όρων της Πρακτικής Άσκησης) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, (είτε μέσω email, είτε ταχυδρομικώς) .

Για οποιαδήποτε πληροφορία /διευκρίνιση οι Φορείς Υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστήμιου, στο τηλέφωνο: 26610 87306 (Δευτέρα έως Παρασκευή 13.00 – 16.00 και στο email: internship@ionio.gr.