Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης: Οδηγός Εγγραφής & Χρήσης Εφαρμογής

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στον ασκούμενο και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών και των Φορέων Υποδοχής. Εργοδότης του ασκούμενου είναι η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Το Πρόγραμμα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του εκάστοτε ασκούμενου, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης, παρά μόνο την υποχρέωση δήλωσής του στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Βάσει της Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 1, §1.2, ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να δηλώσει τον ασκούμενο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: α)  ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, β)  μετά τη λήξη αυτής (η δήλωση της λήξης γίνεται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες από τη λήξη), γ) σε περίπτωση τροποποίησης των όρων Πρακτικής Άσκησης (π.χ. ωράριο πρακτικής άσκησης).

Εγγραφή Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

  • Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να εισάγει θέση/θέσεις Πρακτικής Άσκησης και να καταχωρήσει διάφορες πληροφορίες που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους ασκούμενους, ώστε οι φοιτητές να δηλώσουν τη θέση Πρακτικής Άσκησης που τους ενδιαφέρει.
  • Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας. Για την εγγραφή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας.Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας αποσταλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ κατά την πρώτη σας είσοδο, θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.
  • Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής θα βρείτε στον Οδηγό Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση οι Φορείς Υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστήμιου, στο τηλέφωνο 26610 87306 και στο email: internship@ionio.gr.