Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους Φορείς Υποδοχής

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας.

Δήλωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης – Εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

  • Οι Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.» θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.  Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να εισάγει θέση Πρακτικής Άσκησης και να καταχωρήσει διάφορες πληροφορίες που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους ασκούμενους και στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τη θέση Πρακτικής Άσκησης που τους ενδιαφέρει.Στη σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ» υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του Φορέα Υποδοχής και τη δήλωση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης.Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα με την πιστοποίηση ή την εισαγωγή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης ο Φορέας Υποδοχής μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Αρωγής του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ». Το Γραφείο Αρωγής του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 17.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 215 7860.
  • Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του εκάστοτε ασκούμενου, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης, παρά μόνο την υποχρέωση δήλωσής του στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Βάσει της Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 1, §1.2, ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να δηλώσει τον/την εκάστοτε ασκούμενο/η στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: α)  ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, β)  μετά τη λήξη αυτής (η δήλωση της λήξης γίνεται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες από τη λήξη), γ) σε περίπτωση τροποποίησης των όρων Πρακτικής Άσκησης (π.χ. ωράριο πρακτικής άσκησης). Όλες οι απαραίτητες οδηγίες αποστέλλονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Δείτε, επίσης, τον ενημερωμένο Οδηγό πρακτικής άσκησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση οι Φορείς Υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστήμιου, στο τηλέφωνο 26610 87306 και στο email: internship@ionio.gr.