Πρωτόκολλο Συνεργασίας – Ασφαλιστική Κάλυψη Φοιτητών/τριων

Ο/Η φοιτητής/τρια, εφόσον επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και από τη στιγμή που ξεκινάει την Πρακτική του/της Άσκηση, υπογράφει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος, η οποία είναι και ο εργοδότης του/της.

Ο φορέας στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του/της Άσκηση είναι μόνο ο φορέας Υποδοχής και φέρει την υποχρέωση υποβολής του εντύπου αναγγελίας έναρξης/μεταβολών Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Το Πρόγραμμα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του/της εκάστοτε ασκούμενου/ης έναντι επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης.