Υποχρεώσεις Φορέων

  • Ο Φορέας Υποδοχής έχει εκδηλώσει (ή οφείλει να εκδηλώσει) το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ».
  •  Ο Φορέας Υποδοχής θα απασχολήσει τον ασκούμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του και θα του εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του ανατίθενται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, με γνώμονα τον στόχο αυτής.
  • Το Πρόγραμμα θα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του εκάστοτε ασκούμενου. Ο Φορέας Υποδοχής δε θα φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης.
  • Στην περίπτωση που ο ασκούμενος αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ή δεν προσέρχεται στο Φορέα Υποδοχής τις καθορισμένες ημέρες και ώρες ή δεν εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο Φορέας Υποδοχής αναλαμβάνει να ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό την ανεύρεση ικανοποιητικής λύσης.