Υποχρεώσεις Φορέων

  1. Ο Φορέας Υποδοχής έχει εκδηλώσει (ή οφείλει να εκδηλώσει) το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ».

  2. Ο Φορέας Υποδοχής θα απασχολήσει τον/την ασκούμενο/η κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του και θα του/της εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του/της ανατίθεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με γνώμονα τον στόχο αυτής.

  1. Ο/Η ασκούμενος/η θα απασχοληθεί στον Τομέα δραστηριότητας ή στο ειδικό αντικείμενο απασχόλησης που έχει δηλωθεί από το Φορέα Υποδοχής.

  1. Η Πρακτική Άσκηση θα αρχίζει στις 1 Ιουλίου και θα λήγει στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους. Μέρες εργασίας ορίζονται όλες οι εργάσιμες μέρες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
  1. Το Πρόγραμμα θα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του/της εκάστοτε ασκούμενου/ης, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε θα φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης.
  1. Στην περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ή δεν προσέρχεται στο Φορέα Υποδοχής τις καθορισμένες ημέρες και ώρες ή δεν εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο Φορέας Υποδοχής αναλαμβάνει να ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό την ανεύρεση ικανοποιητικής λύσης.