Υποχρεώσεις των Φοιτητών/τριων

  •  Ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του Φορέα Υποδοχής. Η ημερήσια απασχόληση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

  • Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται κανονική άδεια, παρά μόνο πέντε (5) ημέρες αναρρωτικής άδειας, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (internship@ionio.gr) και του Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.

  • Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Πρακτικής Άσκησης,  δεν δύναται να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα.

  • Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, εκτός από τα παραδοτέα του Προγράμματος, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η την Τεχνική Έκθεση.