Υποχρεώσεις Φοιτητών

  1. Ο/Η ασκούμενος/η θα απασχοληθεί στον Τομέα δραστηριότητας ή στο ειδικό αντικείμενο απασχόλησης που έχει δηλωθεί από το Φορέα Υποδοχής.

  1. Η Πρακτική του/της Άσκηση θα αρχίζει στις 1 Ιουλίου και θα λήγει στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους. Μέρες εργασίας ορίζονται όλες οι εργάσιμες μέρες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
  1. Ο/Η ασκούμενος/η οφείλει να εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ».

  1. Ο/Η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να συμμορφώνεται πλήρως με το ωράριο λειτουργίας που έχει καθοριστεί και τους κανονισμούς του Φορέα Υποδοχής. Η ημερήσια απασχόληση του/της ασκούμενου/ης δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (ή τις τέσσερις) ώρες ημερησίως (ανάλογα με το είδος της απασχόλησης που έχει καθοριστεί) και απαγορεύονται οι υπερωρίες σε βάρος του/της ασκούμενου/ης, εκτός αν πραγματοποιούνται οικειοθελώς ή αν είναι απολύτως απαραίτητο από τον ίδιο το Φορέα Υποδοχής.

  1. Το Πρόγραμμα θα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του/της εκάστοτε ασκούμενου/ης, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε θα φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης.
  1. Η παρουσία του/της ασκούμενου/ης είναι υποχρεωτική όλες τις εργάσιμες ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνηθείσας περιόδου της Πρακτικής Άσκησης και δεν επιτρέπονται απουσίες εκτός και αν αυτές οφείλονται σε λόγους υγείας, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με σχετικά έγγραφα.
  1. Ο/Η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί τακτικά τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου και να συμμορφώνεται με αυτές.