Υποχρεώσεις Φοιτητών

  1. Ο ασκούμενος φοιτητής πρόκειται να απασχοληθεί στον τομέα δραστηριότητας ή στο ειδικό αντικείμενο απασχόλησης, το οποίο έχει δηλωθεί από τον Φορέα Υποδοχής.
  2. Η Πρακτική Άσκηση θα αρχίζει την 1η Ιουλίου και θα λήγει στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους. Μέρες εργασίας ορίζονται όλες οι εργάσιμες μέρες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
  3. Ο ασκούμενος φοιτητής οφείλει να εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ».
  4. Ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει ο Φορέας Υποδοχής. Η ημερήσια απασχόληση του ασκούμενου φοιτητή δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.
  5. Το Πρόγραμμα θα αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του εκάστοτε ασκούμενου, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε θα φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης.
  6. Η παρουσία του ασκούμενου φοιτητή είναι υποχρεωτική τις εργάσιμες ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνηθείσας περιόδου για διενέργεια Πρακτικής Άσκησης. Δεν επιτρέπονται απουσίες, παρά μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν ζητήματα υγείας, τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται με σχετικά έγγραφα.
  7. Ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί τακτικά τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου.