Υποχρεώσεις των Φοιτητών/τριων

Υποχρεώσεις των Φοιτητών/τριων – Χρονοδιάγραμμα για την Π.Α. ακαδ. έτους 2020 – 21

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ. Μεταφερόμενοι στην αρχική σελίδα του συστήματος ΑΤΛΑΣ  και επιλέγοντας το πεδίο «Εγγραφή / Είσοδος» οι φοιτητές/τρίες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα. Για την εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ  χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στο χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει την προαίτηση που υπάρχει στον ιστοχώρο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες κατά την διαδικασία της προαίτησης επιλέγουν έως 3 φορείς, με σειρά προτίμησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Στο χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να στείλει με e-mail στο internship@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό του, τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή PDF.

i. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ii. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σελίδας του διαβατηρίου.

iii. Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

iv. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

v. Αναλυτική βαθμολογία με αναγραφή Μέσου Όρου (από τη Γραμματεία του Τμήματος).

Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια για Π.Α. θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΑ ΙΚΑ. Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι προσωπικός ΑΜΑ ΙΚΑ του/της κάθε φοιτητή/τριας. Προσοχή: δεν θα πρέπει να δηλωθεί σε καμία περίπτωση ο ΑΜΑ ΙΚΑ των γονιών του /της φοιτητή/τριας. Στην περίπτωση που ο/η φοιτήτης/τρια δεν διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχει ξαναδουλέψει) και από τη στιγμή που θα επιλεγεί τότε θα πρέπει να εκδώσει. Δεν παύει η ασφάλεια που ήδη έχει κάποιος/α. Αντιθέτως, απαιτείται. Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο Φορέα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια για Π.Α. και στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού (σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα) θα πρέπει να απευθυνθεί στο υποκατάστημα τραπέζης που επιθυμεί, προκειμένου να προβεί στις διαδικασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι συνδικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού απαιτείται να είναι ο πρώτος δικαιούχος και ο τραπεζικός λογαριασμός να παραμένει ενεργός.

Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια για Π.Α. οφείλει να αποστείλει σκαναρισμένα με e-mail στο internship@ionio.gr, στο χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: 1)Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ. 2)Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ότι o/η φοιτητής/τρια είναι πρώτος δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού (σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα).

 

Πρωτόκολλα Συνεργασίας και απογραφικό δελτίο

Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει να παραλάβει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (σε τρία αντίτυπα) από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να καταθέσει Απογραφικό δελτίο Εισόδου . Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται διακοπή της πρακτικής άσκησης.

Να επισκεφθεί/ επικοινωνήσει με το Φορέα Υποδοχής, ώστε να δηλώσει εγκαίρως ( έως 4 μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης) τα στοιχεία που απαιτούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της με αριθμό οικ.29147/Δ1.10258 (1-10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 εγκυκλίου. Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες γίνεται με ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.


Άδειες

Ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του Φορέα Υποδοχής και να συμπληρώνει κάθε μέρα παρουσιολόγιο Η ημερήσια απασχόληση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάσει από τον φορέα 1 ημέρα/μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά). Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από τον Φορέα, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος της Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με e-mail (internship@ionio.gr) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του στον Φορέα.

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει την πρακτική του/της άσκηση για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Πρακτικής Άσκησης,  δεν δύναται να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα.

Επιδόματα

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα το επίδομα θα διακοπεί. Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει άλλο επίδομα, θα πρέπει να ενημερωθεί από τον Φορέα από τον οποίο λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα εάν με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα το επίδομα θα διακοπεί.

Ασφάλιση

Ο/Η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεται κάθε μήνα έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο Φορέα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια για Π.Α. θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΑ ΙΚΑ. Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι προσωπικός ΑΜΑ ΙΚΑ του/της κάθε φοιτητή/τριας. Στην περίπτωση που ο/η φοιτήτης/τρια δεν διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχει ξαναδουλέψει) και από τη στιγμή που θα επιλεγεί τότε θα πρέπει να εκδώσει.

Πληρωμή

Η πληρωμή του/της ασκούμενου/ης γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητης/τρια. Στο επόμενο έτος ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική δήλωση.

Παραδοτέα του Προγράμματος

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εντός των 7 πρώτων ημερών από τη λήξη της πρακτικής, τα απαιτούμενα παραδοτέα έγγραφα που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:

i) Απογραφικό δελτίο εξόδου.

ii) Παρουσιολόγιο.

iii) Έκθεση Αξιολόγησης του Φορέα Υποδοχής.

iv) Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.

v) Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων.

Η συμπλήρωση και κατάθεση των παραπάνω εγγράφων είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωση/κατάθεσή τους συνεπάγεται μη πληρωμή της Πρακτικής Άσκησης.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, εκτός από τα παραδοτέα του Προγράμματος, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η την Τεχνική Έκθεση.