Οφέλη από τη συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε φορέα σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες και ικανότητες, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Ορισμένα από τα οφέλη των συμμετεχόντων φοιτητών του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
  • Απόκτηση εμπειρίας προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών
  • Εύκολη μετάβαση από τον χώρο των σπουδών στην αγορά εργασίας
  • Επαφή & εξοικείωση με το επαγγελματικό περιβάλλον
  • Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων & εργασιακών εμπειριών
  • Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
  • Εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων στην πράξη
  • Ενδυνάμωση & εμπλουτισμός των εξειδικευμένων γνώσεων
  • Εξοικείωση με τη συνύπαρξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων
  • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς & τα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου
  • Προσωπική εξέλιξη & επαγγελματική ανάπτυξη
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».