Οφέλη φοιτητών/τριων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε φορέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες και ικανότητες, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει, κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου»  έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

  • Εξοικείωση με το επαγγελματικό περιβάλλον.

  • Εμπέδωση και ενίσχυση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων, μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργασιακών εμπειριών.

  • Ευκαιρίες γνωριμίας με διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα.

  • Ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία.

  • Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».