Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου»

  • Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος. Εντάσσεται στα ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ ‘ εξάμηνο σπουδών και πάνω, προκειμένου να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα, ώστε ερχόμενοι σε επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους, σε οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, να έχουν το μέγιστο όφελος.

  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, (ΕΣΠΑ 2014-2020)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, καλύπτοντας την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών και την ασφαλιστική τους εισφορά, μηνιαίως. Η αμοιβή εκταμιεύεται μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

  • Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, πραγματοποιώντας την Πρακτική τους Άσκηση σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, εκτός Πανεπιστημίου. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη της Χώρας. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο φοιτητής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο. Η Πρακτική Άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης. Αφορά στη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών και στην άσκηση καθηκόντων σε δυνάμει χώρους εργασίας, υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικά Υπευθύνου.

    Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι υποψήφιοι συμμετέχοντες του Προγράμματος επιλέγουν έως τρεις (3) φορείς με σειρά προτίμησης. Ο φοιτητής δεν δύναται να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο. Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν και να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Π.Α. του οικείου Τμήματος.

  • Το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» δεν σχετίζεται με άλλους τρόπους πρακτικής άσκησης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση με άλλο τρόπο μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και μέσω του Προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», αλλά μόνο μία φορά.

  • Οδηγίες για την πρακτική άσκηση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα βρείτε  στον Οδηγό πληροφόρησης  ακαδ. έτους 2022-2023.

Facebook: https://www.facebook.com/edulll/
Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi