Γενικές Πληροφορίες

Προς αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για τη διεξαγωγή και ειδικώς την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης από ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια. Για το λόγο αυτό δίνονται σε μορφή λίστας οι βασικές πληροφορίες που οφείλει να έχει στο νου του οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προτού μπει στη διαδικασία να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 • Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ στο διάστημα ανάμεσα στην 1η Ιουλίου και την 31η Αυγούστου κάθε έτους.

 • Η συνολική (καθαρή) αμοιβή των φοιτητών ανέρχεται στα 400€ και για τους δύο μήνες απασχόλησης και εκταμιεύεται μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

 • Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει πλήρως την αμοιβή και την ασφάλιση του κάθε ασκούμενου με την αρωγή του ΕΣΠΑ.

 • Δε νοείται ασκούμενος φοιτητής να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα πλην αυτού στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση καθ’ όλο το διάστημα που την υλοποιεί.

 • Οι φοιτητές που θα επιλεγούν οφείλουν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στο χώρο που θα τους υποδείξει ο φορέας υποδοχής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από το χώρο εργασίας η Πρακτική Άσκηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας ακυρώνεται και θα ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το Πανεπιστήμιο.

 • Το ωράριο εργασίας των ασκούμενων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως αλλά ούτε και να είναι υπερβολικά μικρότερο.

 • Οι ασκούμενοι δε δικαιούνται κανονική άδεια παρά μόνο πέντε (5) ημέρες αναρρωτικής άδειας (συνοδευόμενη από ιατρική γνωμάτευση).

 • Σε περίπτωση μη προσέλευσης ασκούμενου στο φορέα απασχόλησης την 1η ημέρα της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος/η διαγράφεται από το πρόγραμμα και θα ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το Πανεπιστήμιο.

 • Οι περίοδοι κατάθεσης δικαιολογητικών και αιτήσεων είναι εξαιρετικά αυστηρές χρονικά. Μετά το πέρας τους καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

 • Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος εγκαίρως απαραίτητα έγγραφα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου δύναται να τα καταθέσει κάποιος άλλος αντ’ αυτού με επίσημη εξουσιοδότηση.

 • Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται στη διάθεση των φοιτητών για οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με το πρόγραμμα στις ώρες συνεργασίας του. Πέραν αυτών των ωρών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email ή μήνυμα στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο Facebook.