Γενικές Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το οποίο πραγματοποιείται μετά το πέρας του ΣΤ’ εξαμήνου, προκειμένου να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα, ώστε ερχόμενοι σε επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις, να έχουν το μέγιστο όφελος.

Μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, σε φορέα απασχόλησης σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών σε αυτό:

  • Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο στο διάστημα ανάμεσα στην 1η Ιουλίου και την 31η Αυγούστου κάθε έτους.
  • Η συνολική (μικτή) αμοιβή των φοιτητών ανέρχεται στα 534,50€ και για τους δύο μήνες απασχόλησης και εκταμιεύεται μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.
  • Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, (ΕΣΠΑ 2014-2020)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους και αναλαμβάνει πλήρως την αμοιβή και την ασφάλιση του ασκούμενου.
  • Ο ασκούμενος φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, δεν δύναται να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, πέραν του φορέα στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση.
  • Οι φοιτητές που θα επιλεγούν οφείλουν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στο χώρο, τον οποίο θα τους υποδείξει ο φορέας υποδοχής.
  • Το ωράριο εργασίας των ασκούμενων φοιτητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες, ημερησίως.
  • Οι ασκούμενοι φοιτητές δε δικαιούνται κανονική άδεια, παρά μόνο πέντε (5) ημέρες αναρρωτικής άδειας (για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση).
  • Σε περίπτωση μη προσέλευσης ασκούμενου στον φορέα απασχόλησης την 1η ημέρα της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα και επιβάλλονται κυρώσεις.
  • Η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών.