Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης, για την με αριθμ. Πρωτ. 161/2022 Πρόσκληση

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης  των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης από 01/07/2022 έως 31/08/2022, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους των Εσωτερικών Κανονισμών Πρακτικής Άσκησης, ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1. Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των συμμετεχόντων Τμημάτων, οι οποίοι:
α) Βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους.
β) Έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 ECTS διδακτικές μονάδες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέθεσε Πρακτικό, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 161/2022 Πρόσκλησης, από το οποίο προκύπτουν οι  παρακάτω πίνακες αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών/τριών των Τμημάτων Ιστορίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πληροφορικής, Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ιστορίας.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Τμήμα Τουρισμού.

 

21η συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστημίων – Πρακτική Άσκηση (ionio.gr)

Στιγμιότυπα από την 21η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο στις 20/05/2022 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Πλήρες κείμενο Δελτίου Τύπου.

Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 17/2022 πρόσκλησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΙΠ και στο πλαίσιο εσωτερικής κατανομής των αδιάθετων θέσεων πρακτικής άσκησης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης στο διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 02/06/ 2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αίτηση.

Οδηγός-ΠΑ 2021-22

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2022 (πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσκληση ΠΑ17/2022)

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης  των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης από 01/07/2022 έως 31/08/2022, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους των Εσωτερικών Κανονισμών Πρακτικής Άσκησης, ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1. Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των συμμετεχόντων Τμημάτων, οι οποίοι:
α) Βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους.
β) Έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 ECTS διδακτικές μονάδες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέθεσε Πρακτικό, από το οποίο προκύπτουν οι  παρακάτω πίνακες αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών/τριών των Τμημάτων Ιστορίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πληροφορικής, Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ιστορίας.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Τμήμα Τουρισμού.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρακτική Άσκηση Ιουλίου – Αυγούστου 2022.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Αναζητήστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον βασικό Οδηγό Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2021-22.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου». Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται από το ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών και πάνω.

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο μηνών, πραγματοποιώντας την Πρακτική Άσκησή τους σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη της Χώρας και αφορά στη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και στην άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας, υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ.

Συμμετέχοντα Τμήματα – Επιστημονικά Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης:


Ενημέρωση φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, την Πέμπτη 24/03 και ώρα 17.00

Δράσεις Δημοσιότητας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου:

Ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση 2022

 

20η Πανελλήνια συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 20η Πανελλήνια συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της χώρας που διοργάνωσε διαδικτυακά το ΓΠΑ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στη συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Απριλίου, προήδρευσε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Προγράμματος για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εμμανουήλ Δρακάκης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος και η Προϊσταμένη της Μονάδας B 2.2 Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ερευνητικού Δυναμικού της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, Αντωνία Μανιατάκου.

«Οι νέοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ομαλή κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση. Η πρόκληση της επιτυχούς μετάβασής τους στην αγορά εργασίας αποτελεί την πιο εμβληματική από αυτές, καθώς οι νέοι αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση. Η επαγγελματική αξία της Πρακτικής Άσκησης στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καθοριστική. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γεφυρώνει τις θεωρητικές γνώσεις με την επαγγελματική πρακτική και ενδυναμώνει φοιτητές και αποφοίτους με δεξιότητες» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της συνάντησης.

Από την πλευρά του, στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της Πρακτικής Άσκησης στην διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, ενώ ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου να συνεχίσει τη δυναμική στήριξη του Προγράμματος, ιδιαίτερα, όπως τόνισε, «αυτή την κρίσιμη εποχή, αλλά και την αμέσως μετά την covid-19 περίοδο».

Την ίδια ώρα, η Προϊσταμένη της Μονάδας Β 2.2 της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του Γραφείου Διαχείρισης με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, που όπως επεσήμανε «αποτυπώνεται στη μεγάλη απορροφητικότητα του Προγράμματος την περίοδο 2015-2020».

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απ. Δημητρόπουλος, οι Αντιπρυτάνεις του Ιονίου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Μπενέκη και Ηλίας Γιαρένης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιάννης Θεοδωράκης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Ιδρυματικά Υπεύθυνη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ζωή Γαβριηλίδου, καθώς επίσης και πάνω από 100 Ιδρυματικά Υπεύθυνοι, εκπρόσωποι ιδρυμάτων και στελέχη των ΓΠΑ των 24 Α.Ε.Ι. της χώρας.

Οι συναντήσεις των ΓΠΑ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θεσμό για την εξέλιξη, αλλά και την ομαλή και σταθερή χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης σε όλα τα Ιδρύματα. Στην 20η συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα, όπως ο αλγόριθμος κατανομής προϋπολογισμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η Πρακτική Άσκηση ως φυσικό αντικείμενο, οι στόχοι, οι οικονομικοί δείκτες και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν και άλλα καίρια ζητήματα, όπως η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στην εποχή της πανδημίας με τηλεργασία και η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΕ. Τέλος, διατυπώθηκαν συλλογισμοί αναφορικά με την επίτευξη οφελών και την αποτίμηση της ικανοποίησης των φοιτητών/τριών.

Στο πλαίσιο αναζήτησης βελτιωτικών ρυθμίσεων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου πλαισίου οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι των ΓΠΑ αποφάσισαν, μεταξύ των άλλων, να ζητήσουν από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων μία «γενναία» χρηματοδότηση, προκειμένου να καλυφθεί η Πρακτική Άσκηση όλων των φοιτητών/τριών που υποχρεούνται να την πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους, αλλά και όσων φοιτητών/τριών επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προαιρετικά.

Πολύτιμη και ουσιαστική ήταν η βοήθεια στην όλη διοργάνωση, αλλά και οι σχετικές εισηγήσεις, του Προέδρου της Οριζόντιας Δράσης των ΓΠΑ και Ιδρυματικά Υπευθύνου του ΑΠΘ, Αντώνη Κορωναίου και των συνεργατών του. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους συνδιοργανωτές της συνάντησης, μέλη του προεδρείου της ημερίδας, κ.κ. Γεώργιο Μίνο, Ιδρυματικά Υπεύθυνο του π. Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και Ευθύμιο Προβίδα, Ιδρυματικά Υπεύθυνο του π. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με ενδιάμεσο φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

https://ionio.gr/gr/news/20558/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ – 20η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εκδόθηκε το δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του Ι.Π. Τα Νέα του Ιονίου (ionio.gr). Δείτε τον απολογισμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στη σελίδα 52 του Τεύχους.