Επιστημονικά Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Ιστορίας: Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Καπετάνιος.

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Στάμου.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Λίβας.

Τμήμα Πληροφορικής: Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ανδρόνικος.

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Μον. Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λουφόπουλος.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου.

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».