Ενημέρωση για τις πληρωμές Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε πως η πληρωμή για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2020.