Πίνακες κατάταξης αιτούντων φοιτητών/φοιτητριών

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την 21/2021 Πρόσκληση).

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/2021 μέχρι 31/08/2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνέλευσεις των Τμημάτων και περιλαμβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης.
πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας.
πίνακας κατάταξης φοιτητών Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
πίνακας κατάταξης φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής.
πίνακας κατάταξης φοιτητών Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την 199/2021 Πρόσκληση).

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/2021 μέχρι 31/08/2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με απόφαση της 6ης Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου που έγινε στην Κέρκυρα στις 09/06/2021, σχετικά με την εσωτερική κατανομή των αδιάθετων θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 21/2021 πρόσκλησης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και περιλαμβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης.
Τμήμα Ιστορίας_αποτελέσματα για την πρόσκληση 199-2021.
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας_αποτελέσματα για την πρόσκληση 199-2021.
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας_αποτελέσματα για την πρόσκληση 199-2021.
Τμήμα Πληροφορικής_πρόσκληση 199-2021.


Ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/192-19/06/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Β’ Πίνακας κατάταξης φοιτητών – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Β’ Πίνακας κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.

Β’ Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Β’ Πίνακας Κατάταξης φοιτητών – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης φοιτητών Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/16-08/05/20 Προκήρυξη)

Eπικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑ/16-08/05/20 προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 5η Συνέλευση του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-20, 11/12/19),  δηλαδή:
 • προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αποτελεί το να βρίσκονται οι φοιτητές/φοιτήτριες τουλάχιστον στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 90 ECTS μονάδες.
 • κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:
 1. Το σύνολο των μονάδων ECTS κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. Ο Μ.Ο. Βαθμολογίας πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των μονάδων ECTS.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).
και ύστερα από την κατάθεση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης α) της με αρ. πρωτ. 222-25/06/20 Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86 του επιλεγέντος φοιτητή Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., με Αριθμό Μητρώου Ξ2015068, για ανάκληση της με αρ. πρωτ. 143-25/05/20 αίτησης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και β) των με αρ. πρωτ. 227-26/6/20, 228-26/06/20, 229-26/06/20, 230-26/06/20, 231-26/06/20, 232-26/06/20 Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1599/86 των επιλαχόντων φοιτητών Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. με Αριθμούς Μητρώου: Ξ2016012, Ξ2017033, Ξ2017037, Ξ2017112, Ξ2017021, Ξ2017050, αντίστοιχα, για ανάκληση των με αρ. πρωτ. ΠΑ/50-25/05/20, ΠΑ/177-25/05/20, ΠΑ/158-25/05/20, ΠΑ/138-25/05/20, ΠΑ/155-25/05/20, ΠΑ/72-25/05/20 αιτήσεων υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Νέοι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης φοιτητών – ΤΞΓΜΔ.

Νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης φοιτητών Τμήματος Ιστορίας (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/16-08/05/20 Προκήρυξη)

Eπικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑ/16-08/05/20 προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 4η Συνέλευση του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-20, 15/01/20),  δηλαδή:
 • προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αποτελεί το να βρίσκονται οι φοιτητές/φοιτήτριες τουλάχιστον στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 90 ECTS μονάδες.
  κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:
 1. Το σύνολο των μονάδων ECTS κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2.  Ο Μ.Ο. Βαθμολογίας πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των μονάδων ECTS.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).
και ύστερα από την κατάθεση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της με αρ. πρωτ. 225-25/06/20 Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86 του φοιτητή Τμήματος Ιστορίας με Αριθμό Μητρώου Ι2016117, για ανάκληση της με αρ. πρωτ. 73-25/05/20 αίτησης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Νέοι οριστικοί Πίνακες κατάταξης φοιτητών  – Τμήμα Ιστορίας.

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης (Β) αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/192-19/06/20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
Β’ Πίνακας Κατάταξης Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.
Β’ Πίνακας κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/18-12/05/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 8η Συνέλευση του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-20, 12/02/20).

Κατάταξη φοιτητών -Τμήμα Πληροφορικής.

 

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/16-08/05/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων Ιστορίας – Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
Αξιολογική Κατάταξη φοιητών – Τμήμα Ιστορίας.
Αξιολογική Κατάταξη φοιτητών -Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Αξιολογική Κατάταξη φοιτητών – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Αξιολογική Κατάταξη φοιτητών – Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
Αξιολογική Κατάταξη φοιτητών – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/18-12/05/20 Προκήρυξη).

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (τελευταία επικαιροποίηση στην 8η Συνέλευση του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-20, 12/02/20).

Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής ακαδ. έτους 2019-20.

 

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/16-08/05/20 Προκήρυξη).

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων Ιστορίας – Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Ιστορίας ακαδ. έτους 2019-20.
Πίνακας κατάταξης -Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ακαδ. έτους 2019-20.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Αρχειονομίας, Μουσειολογίας και Βιβλιοθηκονομίας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας ακαδ. έτους 2019-20.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών ακαδ. έτους 2019-20.

 

 

 

Αποτελέσματα Κατάταξης των Αιτούντων Φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 2018 – 19

Παρατίθενται οι εισηγήσεις με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων/Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, λαμβάνοντας  υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».