Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Άδειες κατά την Πρακτική Άσκηση

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να κάνει χρήση αδείας μιας (1) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες συμπληρωμένες, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να λάβει άδεια, θα πρέπει να αποστέλλει e-mail τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα (α) στον υπεύθυνο επίβλεψής του/της στο Φορέα με αναφορά στο λόγο για την αιτούμενη άδεια και την ακριβή ημερομηνία, και να το κοινοποιεί (β) στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο e-mail: internship@ionio.gr και (γ) στο e-mail του Επιστημονικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της.

Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π. δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.

 

 


Αποτελέσματα πρακτικής άσκησης 2021 (πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσκληση 199/2021)

Επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης  των αιτήσεων για την πρόσκληση 199/2021, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους των Εσωτερικών Κανονισμών Πρακτικής Άσκησης, ως ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1. Μονάδες ECTS, όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/φοιτήτριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες των συμμετεχόντων Τμημάτων, οι οποίοι:
α) Βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών τους.
β) Έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 ECTS διδακτικές μονάδες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέθεσε Πρακτικό, από το οποίο προκύπτουν οι  παρακάτω πίνακες αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για τα Τμήματα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας και Μουσικών Σπουδών δεν κατατέθηκαν αιτήσεις, στο πλαίσιο της εσωτερικής κατανομής των αδιάθετων θέσεων Πρακτικής Άσκησης και σε συνέχεια της 21/2021 πρόσκλησης.
Τμήμα Ιστορίας_αποτελέσματα για την πρόσκληση 199-2021.
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας_αποτελέσματα για την πρόσκληση 199-2021.
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας_αποτελέσματα για την πρόσκληση 199-2021
Τμήμα Πληροφορικής_πρόσκληση 199-2021.

Διαβάστε περισσότερα..

Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Σε συνέχεια της 21/2021 πρόσκλησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΙΠ και στο πλαίσιο εσωτερικής κατανομής των αδιάθετων θέσεων πρακτικής άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, για το διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 17/06/ 2021.
Πρόσκληση.
Αίτηση.
Οδηγίες
.
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα..