Έντυπα

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης
Αίτηση

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης
1. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου – Έντυπο Ι.
2. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ). Δείτε τις σχετικές οδηγίες/διευκρινίσεις .
3. Αριθμός λογαριασμού Τραπέζης IBAN (φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου/καρτέλας Τραπέζης ή screenshot του λογαριασμού στο e-banking).

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης

Α. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής:
1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
2. Έκθεση αξιολόγησης Φορέα Υποδοχής

Β. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής και από τον ασκούμενο:
3. Παρουσιολόγιο ασκούμενου φοιτητή

Γ. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον ασκούμενο:
4. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή
5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου – Έντυπο ΙΙ Ολοκλήρωση Προγράμματος

Δ. Έντυπα Ε3.5 ΈΝΑΡΞΗΣ/ΛΗΞΗΣ Πρακτικής Άσκησης του ΠΣ Εργάνη (Υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής).

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».