Έγγραφα

 • Απαιτούμενα έγγραφα πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:
 1. Αίτηση
 • Όσοι επιλεγούν για Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να εκδώσουν και να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:
 1. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 2. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙΚΑ)
 3. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το όνομα του αιτούντος.
 5. Φωτοτυπία Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
 • Απαιτούμενα έγγραφα κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης:
 1. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου
 • Απαιτούμενα έγγραφα κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης:
 1. Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή
 2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ απὀ Φορέα υποδοχής
 3. Έκθεση-Αξιολόγησης-Φορέα
 4. Παρουσιολόγιο Ασκούμενου Φοιτητή
 5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου