Έντυπα

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 2021.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
Απογραφικό Δελτίο Εισόδου-Έντυπο Ι.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
.
Έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Υποδοχής.
Παρουσιολόγιο ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας/
Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
Απογραφικό Δελτίο Εξόδου-Έντυπο ΙΙ: Ολοκλήρωση Προγράμματος.
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986).
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».