Έγγραφα

 • Απαιτούμενα έγγραφα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης:
 1. Αίτηση_2019
 • Όσοι επιλεγούν για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να εκδώσουν και να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:
 1. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 2. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙΚΑ)
 3. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το όνομα του αιτούντος.
 5. Φωτοτυπία Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
 • Απαιτούμενα έγγραφα κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης:
 1. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 2019
 • Απαιτούμενα έγγραφα κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης:
 1. Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή_2019
 2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ απὀ Φορέα υποδοχής
 3. Έκθεση-Αξιολόγησης-Φορέα-2019
 4. Παρουσιολόγιο Ασκούμενου Φοιτητή 2019
 5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου_2019