Έντυπα

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

 1. Αίτηση
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σελίδας Διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. Οδηγίες έκδοσης:
  • Μεταβείτε στην ΑΑΔΕ: https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
  • Επιλέξτε «ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
  • Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet
  • Στη συνέχεια «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»
  • Πατήστε «ΕΚΤΥΠΩΣΗ»
 4. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Οδηγίες εκτύπωσης: Μεταβείτε στον ιστοχώρο: https://www.amka.gr/AMKAGR/ και επιλέξτε «Έχω ΑΜΚΑ;», συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επιλέξτε «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», στη συνέχεια επιλέξτε «ΕΚΤΥΠΩΣΗ»
 5. Αναλυτική βαθμολογία με αναγραφή Μέσου Όρου (το πιστοποιητικό χορηγείται από τη Γραμματεία)

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

1. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου:  ΕΝΤΥΠΟ I – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ). Δείτε τις σχετικές οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης ΑΜΑ
3. Αριθμός λογαριασμού Τραπέζης IBAN (φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου/καρτέλας Τραπέζης ή screenshot του λογαριασμού στο e-banking).


Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης

Α. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής:
1.  Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
2. Έκθεση αξιολόγησης Φορέα Υποδοχής ΠΑ

Β. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής και από τον ασκούμενο:
3. Παρουσιολόγιο ασκούμενου φοιτητή

Γ. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον ασκούμενο:
4. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή
5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου: Έντυπο ΙΙ – Ολοκλήρωση Προγράμματος

Δ. Έντυπα Ε3.5 ΈΝΑΡΞΗΣ/ΛΗΞΗΣ Πρακτικής Άσκησης του ΠΣ Εργάνη (Υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής) στο internship@iomio.gr.


Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Facebook: 
https://www.facebook.com/edulll Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi