Έντυπα

     Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου – Εγχειρίδιο Οδηγιών ακαδ. έτους 2020-21

 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

 1. Ηλεκτρονική αίτηση
 2. Αίτηση
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
 4. Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ΔΟΥ που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια.
 5. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 6. Αναλυτική βαθμολογία με αναγραφή Μέσου Όρου.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

 1. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙΚΑ).
 2. Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 3. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου-Έντυπο Ι: Έναρξη Προγράμματος.

 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης

 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
 2. Έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Υποδοχής.
 3. Παρουσιολόγιο ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
 4. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
 5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου-Έντυπο ΙΙ: Ολοκλήρωση Προγράμματος.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599-1986.
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».