Γρφ. Διασύνδεσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας συστάθηκε το 1997.

Ο σκοπός του, όπως κάθε άλλου Γραφείου στα ΑΕΙ της χώρας μας, ήταν να αντιμετωπίσει τη μετάβαση του πτυχιούχου στην εργασία, να καλύψει τις ανάγκες για πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για την αγορά εργασίας - λαμβάνοντας υπόψη το είδος των σπουδών στις οποίες ειδικεύονται τα Τμήματα του Πανεπιστημίου - και να προβάλλει τις ικανότητες των αποφοίτων στην Επιστήμη και την Εργασία.

Η λειτουργία του Γραφείου κατά την πρώτη (1998-2001) και δεύτερη φάση του (2001-2006) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακoύ Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% ενταγμένο στο Β' και Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αντίστοιχα.

Σήμερα, το Γραφείο Διασύνδεσης συνεχίζει την αναβάθμιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης και συμβουλευτικής των φοιτητών/ αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, αλλά και ανάδειξής του ως μέσο ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης με εργοδοτικούς φορείς του τόπου. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.