ΜΚΕ

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να επωφεληθούν οι φοιτητές των τμημάτων του ΙΠ, οι οποίοι αποφοιτώντας θα ενταχθούν και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, τα αναμενόμενα οφέλη για τους φοιτητές εκτιμούνται ως εξής:

 • Γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, αλλά και ειδικότερα των οργανισμών που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων (π.χ. βιβλιοθηκών, μουσείων, οργανισμών μετάφρασης και διερμηνείας, τεχνολογικών προμηθευτών),
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων νέων επιχειρήσεων,
 • Αναγνώριση κρίσιμων περιοχών παρέμβασης στον επιχειρηματικά κλάδο μέσα από την επικοινωνία τους με παραγωγικούς φορείς και οργανισμούς,
 • Αναγνώριση ευκαιριών αλλά και απειλών που αποπνέει η εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας για τους οργανισμούς γενικά αλλά και ειδικότερα για τους φορείς που εντάσσονται στο αντικείμενο ενασχόλησης κάθε τμήματος,
 • Εξοικείωση με αρχές και μοντέλα ανάπτυξης καινοτομίας, προκειμένου να μπορούν οι ίδιοι να αναπτύσσουν καινοτομία εντός ή και εκτός του πανεπιστημιακού ιδρύματος,
 • Απόκτηση δεξιοτήτων και βελτίωση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την αποτελεσματική ένταξή τους σε υπάρχουσα επιχείρηση/ οργανισμό.


Παράπλευρα αλλά σημαντικά ωφελημένοι αναμένεται να είναι και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ερευνητές, ομιλητές και διδάσκοντες, οι οποίοι, ανάλογα με τον βαθμό αλλά και το είδος της εμπλοκής τους στο πρόγραμμα, αναμένεται να λάβουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Επικοινωνία με παραγωγικούς φορείς και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με τις προοπτικές της εφαρμοσμένης έρευνας και της επιχειρηματικής δράσης στο χώρο τους,
 • Συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις με επιστήμονες άλλων ιδρυμάτων για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο χώρο τους,
 • Καλλιέργεια και βελτίωση των ικανοτήτων τους για ανάπτυξη καινοτομίας μέσω της από κοινού συμμετοχής τους με φοιτητές σε διαγωνισμούς καινοτομίας αλλά και σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας,
 • Επικοινωνία με επιστήμονες και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων σε διεθνές επίπεδο μέσω συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες που οργανώνονται στους χώρους της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ανεξαρτήτου πεδίου εφαρμογής,
 • Ενίσχυση υπάρχουσας γνώσης και απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω της εμπλοκής τους στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και στη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων εικονικών επιχειρήσεων.