Δομές

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελεί μια ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Ιδρύματος που αφορούν στην σταδιοδρομία των φοιτητών και στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Ο ρόλος της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι πρωταρχικά συντονιστικός μεταξύ των τριών επιμέρους προβλεπόμενων δομών, με βασικές αρμοδιότητες να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και να υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος που εμπλέκονται. Τα αποτελέσματα των δράσεων της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους προπτυχιακούς φοιτητές, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και στους αποφοίτους των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με σκοπό την ενημέρωση / επαφή αυτών με την αγορά εργασίας και τη καθοδήγησή τους, ώστε να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν μια καλύτερη και πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Δ.Α.ΣΤΑ. θα έχει υπό την εποπτεία της και θα υποστηρίξει τρείς Πράξεις (το Γραφείο Διασύνδεσης, την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου) οι οποίες στοχεύουν στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας υπό ένα διαφορετικό πρίσμα υλοποίησης η κάθε μία, όπως αυτό περιγράφεται στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων.