Στόχοι

H Δ.Α.ΣΤΑ του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί μια πράξη συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου μας που σχετίζονται άμεσα με τη σταδιοδρομία των φοιτητών και αποφοίτων του και την επαφή τους με την αγορά εργασίας. Η ουσιαστική διασύνδεση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σε μία βάση αλληλοϋποστήριξης αποτελεί αναγκαίο παράγοντα ανάπτυξης και διαχρονικό αίτημα των κοινωνικών εταίρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Δ.Α.ΣΤΑ. στοχεύει, κυρίως

  • Στην προβολή της μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων του Ι.Π. και ανάδειξη της συνεισφοράς που μπορούν να έχουν στην αγορά εργασίας.
  • Στην προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των φοιτητών και αποφοίτων του στο ταχέως μεταβαλλόμενο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.
  • Στην αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων του Ι.Π. από την εθνική και διεθνή αγορά εργασίας.
  • Ενημέρωση για τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές και Ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Προς επίτευξη των στόχων της, η Δ.Α.ΣΤΑ. εποπτεύει, συντονίζει και υποστηρίζει τρεις επιμέρους δομές του Ιονίου Πανεπιστημίου: (να είναι links οι τρεις δομές)

  • Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.)
  • Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.)
  • Την Πρακτική Άσκηση (Π.Α.)