Εκδηλώσεις

Η ύπαρξη και λειτουργικότητα της Δ.Α.ΣΤΑ. αποσκοπεί κυρίως στην σύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (και ειδικά των φοιτητών – προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, αλλά και αποφοίτων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους πρόσφατα) με την αγορά εργασίας και στην θεσμική / ουσιαστική δημιουργία του κατάλληλου υποβάθρου (π.χ. την καλλιέργεια της επιχειρηματικής «αντίληψης» και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει) για την υλοποίηση της παραπάνω σύνδεσης. Τα βασικά ζητούμενα χαρακτηριστικά της παραπάνω σύνδεσης, τα οποία συνδέονται στενά και με την επιτυχία αλλά και την βιωσιμότητα του έργου, είναι η διαρκής αλληλεπίδραση που πρέπει να εξασφαλιστεί μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και  των Φορέων που εμπλέκονται με την απασχόληση, καθώς και η μακροχρόνια προοπτική που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την μεταξύ τους σύνδεση. Για την επίτευξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιότητας του έργου (π.χ. ημερίδων, θερινών σχολείων, ημερών καριέρας).