Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δ.Α.ΣΤΑ. και των ευθυγραμμισμένων με αυτή πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) εξαρτάται από την αδιάλειπτη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η διασφάλιση των υψηλών προδιαγραφών θα γίνει εφικτή με τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Δ.Α.ΣΤΑ. που θα παρακολουθεί τόσο την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της, όσο και τις παράλληλες με αυτό Πράξεις. Το ΣΔΠ εμπεριέχει τη δράση της αξιολόγησης της Δ.Α.ΣΤΑ. αλλά και των επιμέρους Πράξεων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), θα καταγραφεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου φυσικού αντικειμένου, τόσο από την διοίκηση του έργου και τους εμπλεκόμενους στη Δ.Α.ΣΤΑ., όσο και από τους έμμεσα εμπλεκόμενους στις πράξεις του Γραφείου Διασύνδεσης, της Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η ποιότητα του παραγόμενου φυσικού αντικειμένου συνίσταται στην έγκυρη και έγκαιρη παραγωγή των παραδοτέων και την παρακολούθηση της εξέλιξης της προόδου του φυσικού αντικειμένου της Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η ποιοτική και ποσοτική απόδοση των δράσεων θα περιγράφεται υπό την μορφή δεικτών, οι οποίοι θα οριστούν και θα περιγραφούν στο σχετικό εγχειρίδιο μεθοδολογίας.

Όσον αφορά στην δράση αξιολόγησης, το εγχειρίδιο μεθοδολογίας θα περιγράφει τον τρόπο που θα εκτελείται η αξιολόγηση τόσο από εσωτερικούς αξιολογητές του ιδρύματος, όσο και από προσκεκλημένους εξωτερικούς αξιολογητές. Η αξιολόγηση της Δ.Α.ΣΤΑ. θα είναι συνεχής, με σκοπό να παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας της εν λόγω πράξης αλλά και να ενσωματώνει τα πορίσματα της αξιολόγησης των επιμέρους πράξεων αυτής, δηλαδή του Γραφείου Διασύνδεσης, της Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Μέσω του εγχειριδίου μεθοδολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του συστήματος ΟΠΣ, θα παραχθούν τυποποιημένα έντυπα αξιολόγησης, τα οποία θα τροφοδοτούν το ΟΠΣ με τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης όλων των Πράξεων.