Κώδικας Δεοντολογίας

Η σύνταξη και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Α.ΣΤΑ. προκύπτει από το γεγονός ότι για την λειτουργία της Δ.Α.ΣΤΑ. και των τριών Ιδρυματικών Πράξεων, απαιτείται αποθήκευση και διαχείριση πληροφορίας η οποία εμπίπτει στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που επωφελούνται από τις Πράξεις του έργου στο σύνολό τους. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να διέπεται από σαφείς μεθοδολογίες και κώδικες διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Οι μεθοδολογίες αυτές θα πρέπει να διέπουν οριζόντια και κάθετα την λειτουργία της Δ.Α.ΣΤΑ. Παράλληλα, στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας που θα συνταχθεί θα υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή ίσων ευκαιριών και για τη μη ύπαρξη διακρίσεων εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Ιδαίτερη μέριμνα θα δοθεί και σε θέματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και με τους εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και των υπόλοιπων τριών Πράξεων. Τέλος, ο Κώδικας Δεοντολογίας θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση παραβίασής του από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο.


Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα συνταχθεί με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής της Δ.Α.ΣΤΑ., κατόπιν διαβούλεσης του αρχικού του σχεδίου τόσο με την Συμβουλευτική Επιτροπή, όσο και με την Ιδρυματική. Στη συνέχεια, θα επικυρωθεί από την Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα τεθεί σε άμεση ισχύ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κάλυψη από τον Κώδικα Δεοντολογίας ειδικών περιπτώσεων που υφίστανται λόγω των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων των τριών Πράξεων του Έργου (Γραφείου Διασύνδεσης, Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Πρακτικής Άσκησης).


Για λόγους κάλυψης λεπτομερειών που σχετίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και είναι αδύνατο να προβλεφθούν εξ αρχής (ή αντίστοιχα μπορούν να ανακύψουν κατά την πρόοδο εκτέλεσης του έργου), προβλέπεται και διαδικασία αναθεώρησης / τροποποίησης διατάξεών του. Η πραγματοποίηση των όποιων τροποποιήσεων θα γίνεται με διαδικασία ίδια με αυτήν της αρχικής σύνταξης και επικύρωσής του.